ציון רבי יוסף סאראגוסי מסוגל לשלום בית

תפילה על קבר רבי יוסף סאראגוסי (המוזכר בספר חרדים שהיה מפורסם בעשיית שלום בין איש לאשתו, מקום קבורתו בשדה ממול קברו של רבי יהודה בר עילאי) מסוגל לשלום בית (סגולה אשר בחרת עמ’ קכ”א)

סגולה למנוע מריבה בבית

סגולה למנוע מריבות בבית ח”ו, שהבעל ילמד תורה בקול רם בכל יום בביתו, ושאשתו תשמע את קולו בעת הלימוד (ספר אבנים יקרות, מאמר יוצר האדם ענף ג’ עמ’ תכ”ז) שילך הבעל לקבר של מת ויקח ג’ פעמים מן עפר הקבר ההוא, ויאמר: “כשם שזה המת נשתתק ואינו מדבר ואינו מרגיש, כך פלוני לא ירגיש ולא […]

סגולה לביטול מחלוקת בבית

סגולה לביטול מחלוקת, ללמוד מסכת סוכה (עיני כל חי כ”ג) אם אין שלום בבית יבדקו את הכתובה (רפאל המלאך ערך מחלוקת) כשאומר בליל שבת קודש את הפיוט ‘שלום עליכם מלאכי השלום’ לא יאמר את הבית האחרון: ‘צאתכם לשלום’ (סגולות ישראל מ’ י”ט)

סגולה להינצל מאשה רעה

מי שיש לו אשה רעה יקח שמן זית ויאמר עליו מזמור מ”ה שבתהילים וימשח את גופו בשמן (ספר זכרון יעקב יוסף)

סגולות לשלום בית

סגולה לשלום בית שהאשה תקרא את כתובתה כל יום במשך ארבעים יום (שימוש תהילים עמ’ ת”ו) סגולה לשלום בית שילמדו יחד הבעל והאשה אגדות ‘עין יעקב’ (ספר נשמתין חדתין פרשת חיי שרה סי’ צ”ז אות ו’ בשם הר”י מפשעווארסק זצ”ל) שילמד הבעל “פרק השלום” במסכת דרך ארץ זוטא (סגולה אשר בחרת עמ’ קב בשם רבי […]

סגולה לשלום בית – להכין את הנרות שבת לאשה

סגולה לשלום בית – שהאיש בעצמו יכין את הפמוטים והנרות של שבת, כדי שאשתו תדליק אותם.  ומצאתי זכר לדבר זה ממה שכתב הרא”ש (שבת פרק ב סימן כא): “אמר ריב”ל: כתוב ‘וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך ולא תחטא’ (איוב ה כד) – ‘וידעת כי שלום אהלך’ זו הדלקת נר, שהיא שלום בית”.  והוא לקוח […]

סגולה לשלום בית לפנות קורי עכביש בערב שבת מהבית

כתב הרמ”ק (בספרו אור יקר, חלק ח, דרוש ג) שבערב שבת קודש יש לפנות קורי עכבישים מהבית, כרמז לסוד הרמוז. ויש לתקן את הבית עם נרות דולקים. וכן כתב משמו תלמידו הרב ראשית חכמה (בספרו תוצאות חיים, צו).  וכן כתב השל”ה (בספרו שבת נר מצוה, דרוך ד) וזה לשונו: “ואני הולך רכיל מגלה סודו – […]

סגולה לשלום בית, לומר אותיות ‘שלום הבית’ בפרק קי”ט שבתהילים

ישנן קליפות הנמצאות בבתים, אשר מקלקלות את השלום בית. שהרי עיקר הבסיס של הבית הוא האישה, כפי שכתוב “ביתו זו אשתו” (יומא ב א). לכן, לרוב המריבות מגיעות ממנה, ולפעמים הן נאחזות גם בשאר בני הבית. זה מפורש בפסוק “בתיהם שלום מפחד” (איוב כא ט) – “מפחד” זהו רמז לשדים ומזיקים המקלקלים את שלום הבית, […]

שלימות הכתובה – סגולה לשלום בית

קיבלו בידי הצדיקים שכאשר יש חסרון (חס ושלום) בשלום בית, יש עצה לבדוק את הכתובה אם נכתבה כדת וכדין, ובפרט שמות האיש והאישה (כך כתב בספר סגולות ישראל ובשו”ת אפקרסתא דעניא בשם הרה”ק מנאסוד). ומרומז בלשון הגמרא (שבת קל) ליכא כתובה דלא רמי ביה תיגרא (אין כתובה שאינה גורמת מריבה) – שחסרון בכתובה יש לו […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם