סגולה לרפואה לחג השבועות

כתב בספר סגולות ישראל בשם רבינו האר”י הקדוש זיע”א וז”ל סגולת עצרת כשיאמר עשרת הדברות בכוונה גדולה כאילו נאמר מפי השי”ת ממש לתוך פיו ע”י משה רבינו ע”ה ויכוון כזה “מה”ש” שהוא שם מע”ב שמות ואז כשירצה לחדש איזה דבר בין בעבודת השי”ת או בתורה הן בנגלה הן בנסתר יכוון שם הנ”ל ואז יראה נפלאות […]

לשתות מי גשמים בחודש אייר

סגולה גדולה לרפואה כאשר יורד גשם בחורש אייר לילך תחת הגשם ולפתוח פיו שייכנס גשם לתוך פיו (ויש לעיין אם צריך לברך על זה שהרי שותה מים אלו רק לסגולה לרפואה ולצאת מכל ספק יברך שהכל וישתה מים רגילים ורק אח”כ יעשה כנ”ל ועי”ז יצא מכל ספק, צהר ה’ עמ’ תס”א מספר לב שמחה הביא […]

סגולות נוספות לרפואה

בשעת לקיחת תרופה מובא יאמר: “שיהיה לרפואה שלימה בזכות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה” ולכוין במחשבתו דהרפואה הוא אך ורק מאת השי”ת ולקיחת התרופה הוא רק מחמת חובת ההשתדלות שציונו השי”ת (סגולות ישראל אות ר בשם קדמונים) ליתן נדבה לצדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנם ולומר ב’ פעמים “א-להה דמאיר ענני” (צהר ה’ […]

מי שעוסק בשלום מתרפא

סגולה לחולה שיתרפא, שיעסוק בשלום. שלום בביתו  או יעסוק בשלום בית אצל אחר, וכן יעשה שלום בינו לבין עצמו,  שאם כעס על עצמו יעשה שלום עם עצמו.  כי שלום הוא רפואה, כמו שכתוב “שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה’ ורפאתיו”. כי עיקר החולאת חס ושלום הוא מחמת העדר השלום, היינו מחלוקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר […]

לרפואת הלב:

∙  להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי בשלימות הם סגולה לבריאות הלב (רבי מאיר הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם אבוחצירה זיע”א) ∙  לאכול אחרי סוכות מהאתרוג שבירך עליו בחג הסוכות (הרב אליקום דבורקס)

לניוון שרירים:

∙  ללמוד מסכת אהלות (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שמוזכר במסכת מניין איברי האדם)

לכאב או שברים בידיים:

∙  ללמוד מסכת ידיים (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל) ∙  לפתוח ידו ולהרבות בצדקה (שם) ∙  ללמוד פרק כל היד במסכת נדה (שם)

לחולי בראש:

∙  ללמוד הלכות תפילין של ראש (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שלא נברא הראש אלא לתפילין)

לרפואת שיניים:

∙  לומר בשעת קידוש לבנה אחרי אומרו כשם שאני רוקד וגו’ כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, ולא יהיה לי כאב שיניים. כך יאמר כל ג’ הפעמים (ספר בארות המים בשם מרן הריב”ש זצ”ל מרוזין, הובא בספר סגולות ישראל אות ש’) ∙  ללמוד דיני נזקי ‘שן’ במסכת בבא קמא (ספר ‘אני ד’ רופאך’ […]

לרפואת הרגליים:

∙  ליתן נרות לבית הכנסת ורמז לזה מהפסוק תהילים קי”ט נ”ר לרגלי דבריך” וגו’ (שו”ת ‘שם אריה’ סימן ס)’ ∙  לומר תהילים פרק קמ”ב (הרב אליקום דבורקס) ∙  ללמוד הלכות חול המועד (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל) למחלת ה”שושנה:” בדרך ונרמז ∙  ליטול שמן שנשאר מנרות החנוכה ולמרוח על מקום המחלה מליצה […]

סגולות למניעת חולי:

∙  לברך ברכת ‘אשר יצר’ מילה במילה בקול ובכוונה תוך כדי התרכזות באמירת הברכה (רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום) ∙  ללמוד בכל יום קטע בספר הק’ תומר דבורה לרבי משה קורדובירו זיע”א (הרב אליקום דבורקס בשם בעל ה’ישמח ישראל’ ובעל ה’דברי חיים’ זצ”ל) ∙  לומר מיד אחר ברכות התורה כל הג’ פרשיות של […]

סגולה לרפואה לחולה

∙  להכניס אורחים לבית (צרור החיים פ’ קס”ג בשם רבי פנחס מקוריץ) ∙  לתת צדקה להכנסת כלה (רבי חנוך העניך מאלכסנדר, כיוון שהכנסת כלה מופיעה בברייתא בין ביקור חולים להלווית המת) ∙  לתת את נעלי החולה לעני (צרור החיים) ∙  לתת את כל אשר לו לצדקה  (בשם היהודי הקדוש מפרשיסחא)

סגולה לרפואה בדוק ומנוסה

לאסוף עשרה בני אדם ישרים לתפילה ויקראו בספר התהילים את כל הפסוקים המפוזרים כל אות מאותיות שמו (כגון אם מתפללים על איש ששמו משה יאמרו הפסוקים שבספר תהילים המתחילים באות מ’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים כאות ש’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים באות ה’ וכו(‘ וכמו כן אותיות של אביו ושל אמו, ולא יאמרו לחולה עצמו […]

סגולות לרפואה:

∙ להתפלל ארבעים יום רצופים על יד הכותל המערבי (רבי שלמה מזוויהל, ומי שמתגורר רחוק מהכותל יכול לעשות שליח הגר בקירבת הכותל המערבי שיתפלל עבורו)  לקבל על עצמו בלי ðדר שאם הקב”ה יצילðו מחולי זה, יאמר כשיבריא את הפרק ‘ðשמת כל חי’ (בן איש חי פרשת לך לך בשם רבי יהודה החסיד)  לומר […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם