סגולה לפרנסה – לומר פסוק ולכוון השם הקדוש

לכוון שם קדוש זה המסוגל להצלחה, שם “כסה בפז”. ומוצאו מהפסוק: “ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל” (תהלים ק”ה ל”ז). ועל כן יאמר פסוק זה כמה פעמים, ואח”כ יערוך תפילה לה’ שיצליחהו בממון ובפרנסה טובה בזכות השם הקדוש שנתכוון בו שהוא “כסה בפז” (עוד יוסף חי דרשות, פרשת תרומה). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – למנצח בצורת המנורה

יאמר בכוונת הלב מזמור “למנצח בנגינות (תהלים ס”ז) בצורת המנורה ולומר עליו בקשה לפרנסה ויבקש מה’ ית’ שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו ועסקיו (לשון חכמים ח”ב סימן ו’-ז’. עיין שם לשון הבקשות). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – המתפלל מעומק הלב מכפילין לו מזונותיו

הסגולה העולה על כולנה – תפילה, כמובא בגמ’ (נדה דף ע:): “מה יעשה אדם ויתעשר? … יבקש רחמים ממי שהעושר שלו”.  בתנא דבי אליהו (זוטא פרשה ו’): “… כשאני רואה את בני אדם שאין להן תוחלת, לא במעשיהן ולא במעשה אבותיהן, אלא בשביל שהן עומדין ומברכין ומתחננין ומרבים תפילה לפני, אני נזקק להן וכופל להן […]

סגולה להצלחה ופרנסה ולהנצל מכל צרה – לומר אגרת הרמב”ן

אגרת הרמב”ן  האגרת הזאת שלח הרמב”ן ז”ל מעיר עכו לקטולניא לבנו על הענוה, וצוה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע, וילמדו גם אחרים עמו, ויהיה רגיל בו בעל פה כדי לחנכם בילדותם ביראת שמים. ובישר לו שביום שיקרא אגרת זה שיענוהו מן השמים כל מה שישאל, וכל מי שירגיל לאומרו בודאי יהא ניצול מכל צרה ומובטח […]

סגולה לפרנסה והצלחה, שלא יראה עניות וחסרון כיס, ועוד כמה עניינים.

מובא בשם האריז”ל לומר כל יום תיקון מ”ח מתיקוני הזוהר הק’, בראשית תמן וכו, אשר זהו סגולה לתקן ולטהר נפשו, ואינו רואה מיתת בניו, וזוכה ליראת שמים, ומצליח בכל דרכיו, ולא יצטרך לבריות, וכל אויביו יפלו תחתיו, ויזכה לאריכות ימים ושנים ולחיי עוה”ב עכ”ד (צוהר – ה / הרב אליקום דבורקס ועוד ספרים)

בראשית תמן תיקון מח בלשון הקודש.

תִּקּוּן שְׁמוֹנָה וְאַרְבָּעִים, בְּרֵאשִׁית, שָׁם תְּרֵ”י, שָׁם שַׁבָּ”ת, כְּמוֹ כֵן ב’ רֵאשִׁי”ת בָּרָ”א שִׁי”ת, וְהֵן שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת וְגוֹמֵר. פַּעֲמַיִם הִזְכִּיר כָּאן שַׁבָּת, כְּנֶגֶד הַשְּׁכִינָה הָעֶלְיוֹנָה וְהַתַּחְתּוֹנָה. לְדרֹתָם, מַה זֶּה לְדרֹתָם? אֶלָּא אַשְׁרֵי הוּא מִי שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָם דִּירָה בְּשַׁבָּת בִּשְׁנֵי בָּתֵּי הַלֵּב, וּמְפַנֶּה מִשָּׁם יֵצֶר הָרָע […]

סגולה לפרנסה – צדקה בשעת צמצום הפרנסה

לתת צדקה, כדברי הגמ’ (גיטין דף ז.): “אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה”. המהר”ל (חידושי אגדות) ביאר הטעם בזה, שכאשר האדם משפיע לאחרים – השם ית’ משפיע אליו. ובעיון יעקב ביאר ע”פ הגמ’ בשבת (דף קנא:), שכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים. (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – מעשר כספים

לדקדק בנתינת מעשר, כמובא בשבת (דף קיט., תענית דף ט.): “עַשָׂר תְּעַשָׂר – עַשָׂר בשביל שתתעשר”, ולפי הגר”א ההבטחה לעשירות למי שמעשר חומש (לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמוד שפ”ה, מדה כנגד מדה חלק ג’ עמודים שע”ט-ש”פ). (מפתחות הפרנסה)

סגולה לפרנסה – המכבד את אשתו מתעשר

“אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו”. תרגום: כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו, כי הברכה באה לאדם בשביל אשתו (בבא מציעא דף נט. לביאור הענין עיין במדה כנגד מדה חלק א’ עמודים שמ”ז-שמ”ח). (מפתחות הפרנסה)

סגולת אמירת הקטורת

להינצל מכל מחלה ומכל צרה וצוקה גדולי הדורות זצ”ל היו מייעצים בזמן של מחלות וצרות ואסונות רח”ל להקפיד לומר קטורת בכוונה ובמתינות ג’ פעמים ביום א’ לפני שחרית ב’ בסוף שחרית בפיטום הקטורת ג’ לפני מנחה והמקור לזה הוא בזוהר הק’ ח”ב דף רי”ח ב דמבואר שם דע”י אמירת קטורת בכוונה בכל יום ניצולין מכל […]

סגולות לרפואת הלב

סגולה לרפואת הלב להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם בשלימות הם סגולה לבריאות הלב (צהר ה’ עמ’ ת”ס בשם רבי מאיר אבוחצירה זיע”א)  סגולה לרפואת הלב לאכול אחרי סוכות […]

סגולות לדעת אם יקום החולה מחוליו

בכניסתך לחדר החולה תאמר הפסוק (תהלים קל”ט ט”ז) ‘גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו’ והיה אם ידבר החולה מיד בכניסתך לחדר יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב)  ישים בשתן של החולה חלב של אשה והיה אם החלב ישקע ימות החולה ואם יצוף החלב יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב) עוד אחרת ישים ביד החולה […]

מעשרות

מי שמקפיד על מעשרות יזכה לעשירות (תלמוד בבלי תענית דף ט’ ע”א)

כבוד האישה

להיזהר שלא לצער את אשתו ולכבדה הוא סגולה לעשירות (ע”פ תלמוד בבלי בבא מציעא דף נ”ט ע”א)

לצדד בתפילה לצד צפון

לצודד פניו בתפילה לכיוון צפון הוא סגולה לעשירות (תלמוד בבלי בבא בתרא דף כ”ה ע”ב וברש”י שם)

להיות סנדק בברית מילה

להיות סנדק בברית מילה הוא סגולה לעשירות (ע”פ הרמ”א ביו”ד הל’ מילה סי’ רמה סעי’ י”א שכ’ ממהרי”ל בשם ר”פ, וי”א שמועיל דווקא כשמשתתף בהוצאות הסעודה)

אמירת פרשת פיטום הקטורת

הקטרת הקטורת הייתה מעשרת (כמבואר בתלמוד בבלי יומא דף כ”ו ע”א) וא”כ גם לימוד ואמירת פרשת הקטורת מעשירה שנאמר ‘ונשלמה פרים שפתינו’ (וכ”מ מדברי הנודע ביהודה חאו”א קמא סי’ י’ שכתב שנהגו לומר אין כאלוקינו אין כאדוננו וכו’ לפני הקטורת שלא נאמר כחי ועוצם ידי עשה החיל רק הכל מה’ ניתן לנו, וכן מובא בסידור […]

סגולות לפרנסה בחג הפסח

אכילת מצה היא סגולה לפרנסה (בני יששכר ניסן ח’ י”ב) כזית מרור בפסח הוא סגולה לפרנסה (מוהר”ן מברסלב ספר המידות ערך ממון)  להניח חלק מן האפיקומן משנה לשנה (ליקוטי מאיר) לאפות את החלות לשבת שאחרי הפסח בצורת מפתח (טעמי המנהגים פסח תקצ”ו)

סגולות לפרנסה מכח שבת קודש

להקפיד על תוספת שבת (תורת שבת א’ כ”ד בשם רבי משה מקוברין) לומר בכל ע”ש פ’ ‘במה מדליקין’ (אמרי פנחס שער השבת מ”ד) אכילת דגים בשבת הוא סגולה לפרנסה (חומש היכל הברכה – קאמרנא פרשת וישב) אכילת תפוחים בליל שב”ק סגולה לפרנסה (החידושי הרי”ם שכן קבלה בידו בשם המגיד מקאזניץ) למזוג כוס של הבדלה עד […]

פרשת המן

כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח הוא שלא יתמעטו מזונותיו (תשבץ סי’ רנ”ו בשם ירושלמי)

סכין חדש

לקנות סכין חדשה בערב ראש השנה ולהשחיזה (סגולת ישראל בשם מהרי”א מזידיטשוב) אמירת ‘לדוד מזמור’ בכוונה אחר התפילה בליל ראש השנה מסוגל שלא יחסרו מזונותיו כל ימות השנה (מטה אפרים תקפ”ב כ”ג)

סגולות לפרנסה

סגולה לפרנסה טובה להתגבר על מידת הכעס (סגולות מלכים אות ע”ג) לקבל ע”ע שלא לגשת לאכול בבוקר עד שיעסוק בתורה (דרשות חת”ם סופר ח”ג דף רע”ט) מי שמגביר קולו בתלמודו זוכה לפרנסה טובה (מדבר קדמות מער’ ק’ אות כ”א) הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויין לו כל ימי חייו (פלא יועץ ערך אכילה בשם ספר החינוך) […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם