הבדלה על היין

המבדיל על היין במוצאי שבת יהיו לו בנים הראויים להוראה (תלמוד בבלי שבועות דף י”ח ע”ב)

לבחור במוהל וסנדק הגונים ויראי שמיים

מוהל צדיק וירא שמים שעושה את מעשה המילה כראוי לש”ש ממשיך קדושה וטהרה על הרך הנולד (עוד יוסף חי דרשות בראשית, בשם ספרי המקובלים) סנדק צדיק וירא שמיים הוא סגולה שיהיה הנולד צדיק כמוהו (רמ”א ביו”ד סימן רס”ד א’ בשם האו”ז ומהרי”ל שיש להדר אחר סנדק טוב וצדיק ומבואר בלבוש שזהו מפני שהצדיק מכווין כוונות […]

סגולת הזהיר בנר

המקפיד להדליק נרות שבת בהידור מובטח לו שיהיו בניו תלמידי חכמים (תלמוד בבלי שבת דף כ”ג ע”ב) וכיוון שהמצוה מוטלת על האישה תתפלל להשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שיתן לה בנים מאירים בתורה, כי התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת תזכה לבנים צדיקים ובעלי תורה (רבינו בחיי שמות יט ג) 

זהירות ממאכלות אסורות

סגולה להצלחה בחינוך ילדים, להיזהר מאוד שהאוכל שיאכלו יהיה כשר ונקי בתכלית ההידור והכשרות אפילו בעודם קטנים ממש (ע”פ הפרי חדש ביו”ד סימן פא ס”ק כ’ שכתב שקטן האוכל מאכלות אסורות נהיה לו טבע רע ויוצא לתרבות רעה ואין יראת ד’ בליבו ואינו מקבל מוסר רח”ל)

סגולות לאשה שיהיו לה בנים תלמידי חכמים

אשה הקונה ספרים להשאילן לאחרים ללמוד בהם זוכה לבנים תלמידי חכמים (כף החיים (פלאג’י) כ’ י’ בשם ס’ מעבר יבוק) אישה הנוהגת בצניעות יתירה, זוכה לבנים גדולים בתורה וביראה (ע”פ תלמוד בבלי יומא דף מ”ז ע”א) קטן השומע קולות של לומדי תורה, אפילו שאינו מבין מה הם אומרים, הוא סגולה שיגדל תלמיד חכם (ע”פ פירוש […]

תפילת החזו”א לנחת מהילדים

מרן החזון אי”ש זצ”ל יעץ לאמא להוסיף בברכת שמע קולנו את התפילה הזו (וכשהיה מרן החזון אי”ש רואה בחור המצליח בלימודו, היה מתבטא שרואים שהיתה לו אמא שידעה להתפלל בהדלקת נרות שבת): “יהי רצון מלפניך שתרחם על פלוני בן פלונית ותהפוך לבבו לאהבה וליראה שמך ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת […]

הסגולה הטובה ביותר להצלחה בחינוך ילדים

הסגולה הכי גדולה והכי טובה שמבטיחה ילדים טובים היא התפילה, להתפלל עליהם תמיד (הרב אריה מילט מחבר הספר אוצר הסגולות שכך אמר לו הג”ר חיים קניבסקי) “…ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות” (החפץ חיים זצ”ל במשנ”ב סי’ מז סק”י) “אפילו אדם שהשיא כבר את […]

תפילת השל”ה

סגולה נפלאה להצלחה בחינוך ילדים לומר את התפילה המיוחדת שתיקן השל”ה (מודפס בסידורים) ובפרט בערב ראש חודש סיוון, שאז נוהגים להתפלל כל אחד על עצמו ועל זרעו שיהיו לומדי תורה והולכים בדרכי ישרים

סגולות לנחת מהילדים

לברך על אגודת הדס בליל שבת קודש (מהרש”א שבת דף ל”ג ע”ב וכן בבן יהוידע שם) להקפיד לכסות את ראשי הילדים היא סגולה לבנים יראי שמים (ע”פ תלמוד בבלי שבת דף קנ”ו ע”ב) ליטול את ידי הקטנים בבוקר הוא סגולה שיגדלו בקדושה וטהרה (חסד לאלפים סו”ס ד’ וכן בבן איש חי שנה א’ תולדות) סגולה […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם