פסוקים מן התורה המסוגלים לנשיאת חן

סגולה לנשיאת חן לקרוא במוצש”ק אחרי הבדלה פרק ראשון שבפרשת וישלח (זכרו תורת משה ממדרש תלפיות) סגולה למצוא חן לומר הפסוק בפרשת שמות “ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכן לא תלכו ריקם” (מכתם לדוד בשם הרמב”ם) סגולה נפלאה למצוא חן בעיני שרים ומלכים לכתוב על קלף פסוק זה: ‘ונתתי את חן […]

פרקי תהילים המסוגלים לנשיאת חן

יאמר את הפסוק “במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך” תהלים קי”ט ט’ (פאר התורה – ויגש בשם האריז”ל) סגולה למציאת חן לקרוא מזמורי התהילים: ח’, ע”א וע”ב (אביעה סגולות)  סגולה למציאת חן לומר בסיום תפילת שמונה עשרה קודם אלהי נצור את מזמור תהלים קכא שיר למעלות אשא עייני אל ההרים (עטרת פז עמ’ ל”ג)

שמות אמו של אאע”ה ודוד המלך סגולה לנשיאת חן

לומר ח”י פעמים את שמה של אמו של דוד המלך, ‘נצבת בת עדיאל’, הוא סגולה למציאת חן וחסד (נפש דוד דף ה ע”ב) יאמר י”ז פעמים את שמה של אמו של אברהם אבינו ע”ה: ‘אמתלאי בת כרנבו’ (מלמדך להועיל)

שמות המועילים לנשיאת חן

סגולה למציאת חן, שיאמר את שמו של המלאך ‘אוריא”ל’ שבע פעמים בנשימה אחת (מוזכר בספרו של בעל הבן איש חי – שו”ת תורה לשמה סימן תכד) כתוב את השם ‘אנקצוך’ על קלף של צבי ושים בכיסך (אוצר הסגולות עמ’ רע”ד) סגולה לנשיאת חן, לרשום על קלף את השם: ‘טפטפיה’ ולתלות הקלף על צווארו (שער הצלחה […]

למנצח בצורת מנורה

האומר למנצח בנגינות כפי שהוא מצוייר כצורת המנורה על גבי קלף בכל יום ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם (רבינו החיד”א בס’ מדבר קדמות מערכת ד אות כב בשם חכמי הקבלה)

דברים שמסוגלים לנשיאת חן לנושאם

יקח עור נחש ישימהו בקנה חלול ויסתום את שני פיות הקנה משני הצדדים בעופרת וישא קנה זה בזרועו הימנית וימצא חן וחסד בעיני כל (אוצר הסגולות עמ’ ק”ו) תלה על צוווארך עין ימין של זאב או זאבה (אוצר הסגולות עמ’ רע”ג) שים בכיסך עין של ארנבת עין ימין של נחש או לשון של עטלף (אוצר […]

סגולות לנשיאת חן

סגולה להיות אהוב על הכל ונושא חן, לזמר בכל יום את הטעמים פשטא זרקא וכו’ כפי שמובא בסוף החומש בניגון המקובל (שערי האמונה בשם רחמי אב אות כד) סגולה לנשיאת חן, שים ידך על מצחך ואמור ג’ פעמים ‘השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני’ (מדרש תלפיות ענף חן) אבן שחורה שנקראת אצל יוצאי עיראק […]

סגולת תפילת חנה

שתאמר האשה לאחר הדלקת הנרות את ההפטרה של יום א’ דראש השנה ספר שמואל א’ פרק ב (קיצור שולחן ערוך סי’ ע”ה סעיף ב’)

מציאת חן

 על ידי לימוד התורה הקדושה, זוכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.  אמירת למנצח בנגינות בצורת המנורה היא סגולה לחן.  סגולה למצוא חן לכוון בברכת שים שלום וכן לכוון בברכת  להניח תפילין ספי תיבות חן. יאמר: שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” לפני “אלהי נצור” בתפילת שמונה עשרה כל פעם שמתפלל, ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם