סגולה לבן זכר מהאור החיים הק’

לימוד הקטע הבא בליל הסדר  סגולה לבן זכר  ידוע בשער בת רבים שהלומד את דברי רבינו האוה”ח הקדוש דלהלן בליל הסדר יזכה לבן זכר ורבים נושעו בזכות סגולה זו  והגדת לבנך ביום ההוא לאמר וגו’ שם יג ח כתב רבינו האוה”ח הקדוש י”ל והגדת לבנך בשלמא אם יש לו בן יכול אם אין לו בן […]

סגולה לזש”ק – ברכת צדיק

ברכות צדיקים – רבי יוחנן אומר לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל צדיק לברכו, בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, כיון שהתפללה עליו אותה צדקת נפקד (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – נתינת צדקה

רבי יהושוע בן לוי אומר כל הרגיל לעשות צדקה הויין לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי בבא בתרא ט ע”ב)

סגולה לזש”ק – בדוק ומנוסה

סגולה לעקרה תעשה משעוה כמו קדרה, ותכניס בה נדתה, ותסתום פי הקדרה, יטמן אותה תחת אילן תפוח, ואזי האשה תהר ואילן לא יעשה פירות, והוא בדוק ומנוסה (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – לא להרהר אחר מידותיו ית’

סגולה נאה לעקרה, תפיק רצון האל יתברך ויפקדה, ותתנהג כמו האמהות, ותהיה סבלנית, ותאמר גם זו לטובה, ולא תהרהר אחר מידותיו יתברך, ותשאף לבנים, ועל ידי זה תזכה לבנים זכרים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – שהאשה תהיה בשמחה

שמחה היא סגולה לעקרה, וראיה לכך: “ותצחק שרה בקרבה” ומן הכתובים “מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה”, הינו עם האשה היא עקרה על ידי השמחה נעשית אם הבנים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – בישול סלרי ביין

סגולה להריון, לקחת עשב הנקרא סלרי ותבשל מעט מן העשב ביין טוב ותתן לאשה לשתות מן היין בליל הטבילה וזה סגולה שתתעבר (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – אכילת שום צלוי ע”י הבעל

עצה נפלאה מהגמרא לזכות לבנים, שהבעל (ולא האשה) יאכל שום צלוי בשיעור כזית או כביצה, וצליית השום באופן הזה: לקחת את שיני השום, (החתיכות הנפרדות, פלחים של השום) ולשים על מחבת שיש בו קצת שמן ולהדליק האש תחת המחבת, כשמתחיל השום להיות חם, מיד בהתחלה לכבות את האש ולאכול את השום בערב בליל הטבילה, וכמה […]

סגולה לזש”ק – אמירת הפטרה בערב שבת

אשה שאין לה בנים תאמר בערב שבת לאחר הדלקת הנרות ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, ה”ויהי אי אחד מן הרמתיים” עד “וירם קרן משיחו” וטוב שתבין מה היא אומרת ותאמר בכוונה, ותתן קודם ההדלקה כמה פרוטות לצדקה, ועל ידי כך תזכה לבנים טובים תלמידי חכמים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – ליתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס

יום שתטבול האשה ייתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר ויאמר ג’ פעמים קודם: הריני מנדב שמן זה למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שהקב”ה בזכות רבי מאיר יזכני להוליד הלילה הזו הבאה לשלום ותתעבר אשתי פב”פ בבן זכר לחיים טובים ולקיימא זרע אנשים לעבודתו יתברך אלהא דרבי מאיר ענני, אלהא דרבי מאיר ענני […]

סגולות נוספות למניעת הפלה

שהאשה תכרוך סביב לבטנה בכל משך ההיריון חוט אדום שהקיפו בו את קבר רחל שבע פעמים (מנהג קדמון הובא בספר מאורות נתן חנוכה עמ’ טו) פרק א’ שבתהילים מסוגל לישועה לאשה שמפלת נפלים (זרע ברך ע”פ תהילים קדמון המיוחס לרב האי גאון) התעסקות האישה בטחינת הקמח ובלישת הבצק לאפיית מצות היא סגולה שלא תפיל פרי […]

סגולת רבי יצחק כדורי למניעת הפלה

לקחת קליפה של ביצה שבקע ממנה אפרוח, לשרוף אותה באש עד שתהפך לאבק, את האבק יש לתת לתוך כוס של יין, ותשתה האשה את היין שלשה ימים לפני המועד הראוי להתעברות (קדושת יצחק ח”א עמ’ ר”ז מע’ מ’ סוף סימן ז(

סגולת המהרח”ו למניעת הפלה

שתלך האישה המעוברת למקום שיש בו קן של נמלים, ותשפוך שם כמה גרגירי חיטים, ואז כשתראה נמלה אחת מוליכה חיטה אחת בפיה, תקח החיטה מפיה בשתי אצבעות ידיה שהם הגודל והאמה, וכך תעשה עד שתקבץ כך שבעה גרגירי חיטים, ותקשור אותם במטפחת או בד ותשא אותם עליה כל משך ההריון (רבי חיים ויטאל ספר הפעולות […]

סגולת רבי חיים מוואלוז’ין למניעת הפלה

בליל הטבילה תקנה האישה סכין קטן ותקח את הסכין איתה לבית הטבילה, ומשעה זו ואילך לא תלך אפילו רגע אחד בלא הסכין, ואפילו בשבת, עד שיהיה התינוק בן חודש, בלילה תניח את הסכין מתחת לכרית (הגאון רבי מרדכי גרוס שליט”א בקובץ עטרת שלמה ח”ז עמ’ ס”ח בשם רבי חיים מוואלוז’ין זצוק”ל)

סגולה פשוטה למניעת הפלה

הבעל יאמר בכוונה לפני קריאת התורה את הפסוק “ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם היום” (שו”ת תשובות והנהגות ח”א סי’ תש”צ מהגאון רבי אריה לוין זצ”ל בשם המקובל בעל ה’לשם שבו ואחלמה’)

להתחזק בצניעות סגולה למניעת הפלה

אשה המתחזקת בצניעות זוכה ללדת את בניה לתשעה חודשים (רבינו בחיי בראשית ל”ד א, ע”פ הפסוק אשתך כגפן פוריה וגו’ בניך כשתילי זיתים, שכשם שהזית נושא פריו לתשעה חדשים, כך האשה הזאת בשכר צניעותה אינה מפלת אבל תלד בניה לתשעה חדשים)

סגולות למניעת הפלה

דברים שיש להקפיד עליהם: להיזהר מאוד משנאת חינם ומנדרים ושבועות (תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב) להיזהר שלא יפלו צפרניים על הארץ (כמבואר בתלמוד בבלי נדה דף י”ז ע”א שמעוברת הדורכת עליהן מפילה את עוברה) להשתדל ככל יכולתו להדר במצוות מזוזה ובמצוות ציצית, ולהתחזק בלימוד תורה (על פי תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב) לסדר […]

סגולות לבן זכר

לסדר את המיטות בין צפון לדרום (תלמוד בבלי ברכות דף ה’ ע”ב) לפזר מעות לצדקה (תלמוד בבלי בבא בתרא דף י ע”ב) להקדים ולתת שכר למלמד תינוקות (על פי המדרש רבה פרשה כ”ז ב’, ונוהגים להחזיק תלמיד עני שאין להוריו יכולת לשלם את שכר המלמד) שתתן האישה צדקה (ילקוט חמישאי בשם אמרי שמעון)

מקבץ סגולות מהגאון רבי משה שטרנבוך

לבדוק את פרשיות התפילין והבתים יבדוק את המזוזות ויש נוהגין שאפילו אם המזוזות נמצאו כשרות מן הדין משנים למזוזות מהודרות מאד ואת המזוזות הקודמות נותן לאחרים לבדוק את הכתובה שהשמות כתובים כראוי לבקש משני כהנים שיזכירו את שמו לישועה לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם לומר פרשת הקטורת בוקר וערב מתוך הקלף בנגינות ובטעמים להרבות […]

סגולות מהגאון רבי חיים קניבסקי זצ”ל

להדפיס חידושי תורה (סגולה רבותינו עמ’ 81 בשם הגר”ח קניבסקי) לקיים מצוות שילוח הקן (סגולה רבותינו עמ’ 82 בשם הגר”ח קניבסקי על פי המדרש) להקפיד על טבילת עזרא (סגולה רבותינו עמ’ 103 בשם הגר”ח קניבסקי)

סגולות להיפקד בזרע של קיימא

שתנדב האישה יין לברית מילה ותמזגנו בידיה (כתר מלכות לבעל הבן איש חי קנ”ט) לבשל בדי ההושענות וישתו הזוג את המים (ליקוטי מהרי”ח) לעסוק בגמילות חסדים (אהבת חסד למרן החפץ חיים סוף פרק ה) סגולה לזרע של קיימא שהאשה תביט בסכין המילה אחר המילה (ספר המידות ערך מוהל) סגולה לבני הזוג להיפקד בזרע של קיימא, […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם