סגולות לנשים

שתקבל על עצמה שלאחר שתתחתן תייחד מיטה בביתה לאורחים (סגולת רבותינו בשם רבי יעקב אדלשטיין זצ”ל) לחלוץ תפילין לנער בר מצווה כשמניחן לראשונה ביום בר המצווה (היכל עבודת ה’ ד’ עמ’ שצ”ג שכן מנהג יהודיה כורדיסטאן ושבדומה לזה נהגו בארצות צפון אפריקה, וכ”כ בספר ילקוט מנהגים עמ’ 69) לטאטא את הסוכה שבע פעמים בערב הושענא […]

סגולות לגברים

זימון בברכת המזון הוא סגולה ליווג (סגולת רבותינו בשם הגר”ח קניבסקי שהמברך מתברך) קידוש לבנה סגולה שימצא אדם את זיווגו וסימן לדבר לבנה ר”ת בתולה נשאת ליום הרביעי (ספר המידות ערך חיתון) ללמוד בעיון מסכת ‘כתובות’ (‘אלף כתב’ בשם דודו הגר”י פרגר זצ”ל חתן המהר”ם שיק זצ”ל) לקרוא בכל יום את קרבנות הנשיאים (ספר המדות […]

סגולות מהרב כדורי זצ”ל

לקרוא בכל יום במשך ארבעים יום חמישה פרקי תהלים אלו: ל”א ל”ב ע’ ע”ב קכ”ד ואחר כך לבקש על הזיווג וזכות דוד המלך ע”ה תעמוד  סגולה נוספת, יאמר את הפסוק “ויאמר אליהם אל תאחרו אותי וה’ הצליח דרכי שלחוני ולאלכה לאדוני (בראשית כד נו) שבע פעמים ויצליח  

סגולת לזיווג לימי החנוכה

שתדליק הרווקה את נר השמש (ס’ ימי האור בשם צדיקים) לומר בער”ש חנוכה מול הנרות ‘שמחם בבנין שלם’ (ס’ ימי האור בשם הרבי מסלונים) כששורפים את הפתילות והשמן שנותרו, יעברו מעל השריפה ז’ פעמים (אביעה סגולות ‘אם למקרא’ אליהו בן אמוזג זיע”א)

פתיחת הדלת ב’שפוך חמתך’

סגולה לזיווג הגון, לפתוח את דלת הבית כשאומרים בליל הסדר בהגדה ‘שפוך חמתך על הגויים’ (ברכי נפשי בראשית עמ’ קסא)

סגולה דומה מרבי אליהו לופיאן זצ”ל

להניח בחול המועד פסח את הזרוע שהיתה מונחת על השלחן בליל הסדר בתוך הכיס הימני של החליפה של הבחור הזקוק לזיווג ללא ידיעתו, וכאשר הוא ילבש את חליפתו ויגלה את הזרוע בכיסו מובטח לו שעד חג הפסח הבא הוא יתארס (ספר עצה ותושיה עמוד רכג בשם רבי אליהו לופיאן)

סגולת הרמ”ע מפאנו

לומר בכוונה בתפילת שמונה עשרה קודם אלוקי נצור את המזמור (תהילים פרק קכ”א) “שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי” וגו’ (הרמ”ע מפאנו בעשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח”ד פי”ז)

תפילה על קבר ר’ עקיבא בן יוסף

להתפלל על קברו של ר’ עקיבא בן יוסף בטבריה מועיל לזיווג יותר מתפילה על קברים אחרים (ספר עוד יוסף חי לר’ יוסף דיין זצ”ל עם רכ”ט)

שילוח הקן סגולה לזיווג

כתוב ‘כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו’ למען יטב לך והארכת ימים’ ואחר כך נאמר ‘כי יקח איש אישה’ נמצא ששילוח הקן סגולה לזיווג (על פי מדרש תנחומה פרשת כי תצא א’) סגולה שיתקבלו התפילות שמתפללים לזיווג, שיתפללו על יד נחל מים (שיח חיים ע”פ המדרש שמו”ר פ”א סי’ לב) נוהגים שהכלה חותכת […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם