סגולות שלא יוכלו להרע לו

סגולה שלא יוכלו המושלים להרע לך, שא בחגורה שלך ראש נחש (ספר רפואות וסגולות מלבושי שרד שער ההצלה י”ב) סגולה שלא יוכלו המושלים להרע לך קח עין של תרנגול ימין וקשור בצד ימין (ספר שער הצלחה עמ’ ע”א)

סגולה שינצל מתפיסה

סגולה שינצל מתפיסה יזכור אותו האיש אלו השמות: “אגלא, אלפא, אדא” ואחר כך יאמר מזמור לדוד בהיותו במערה תפלה עד גמירא (ספר שער הצלחה עמ’ ע”א) סגולה להתיר אדם מבית האסורין יאמר אלו השמות י”ב פעמים: “נדון נדרון נמסו בשקצו אגלא” – יהי רצון שתוציאו את פלוני הנולד מאשת פלונית מבית האסורין (ספר מדרש תלפיות […]

סגולה להמתיק את הדין

ילמד סדר זרעים ואח”כ מזמור ל”ט שבתהילים, ויקום בחצות הלילה וילמד סדר תיקון חצות ופרשת הקטורת בכוונה, ואח”כ ילמד שיר השירים ויקח ב’ מטבעות ויפיל עליהם גורלות גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל והמטבע שיצא עליו הגורל לה’ יתן אותו לצדקה והמטבע שעלה עליו הגורל לעזאזל ישליך אותו לאיבוד ועי”ז נימתק הדין מעליו בעז”ה (אוצרות […]

לחש להינצל במשפט

להינצל במשפט יאמר לחש זה: יהודי אני יהודי אני יהודי אני, אחיה יהודי אחיה יהודי אחיה יהודי, אמות יהודי אמות יהודי אמת יהודי, יהודי יהודי יהודי (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

סגולה לזמן שמעיינים בדינו

בשעה שמעיינים בדינו יאמר הפסוקים של ויברך דוד מהתחלה עד ומרומם על כל ברכה ותהלה (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך)

סגולה שישמעו דבריו במשפט

יקח פת מלח ויאמר: “כשם שהמלח נותן טעם בפת כן יהיו דברי מוטעמים באוזני שומעיהם”, ויתן את הפת לכלב והמלח יקשור בבגדו, וכך ינצח (אוצרות מלאכים עמ’ 196)

סגולה כשיכנס למשפט

כשיאחז במנעול של בית המשפט ליכנס יאמר ז’ פעמים: “השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה” (סגולות ותפלות)

סגולות לזמן המשפט

יביט בפני השופט ויאמר בלחישה ז’ פעמים: “ראשי ראש אריה וראשך ראש כלב מת” (ספר שער הצלחה מכת”י של הרה”ק הצדיק זצ”ל מטשענגארי) שיאחז ביד ימינו בזמן המשפט מזוזה כשרה (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך) להחזיק מרגלית טובה מתחת הלשון בזמן המשפט (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך) ללכת לבית המשפט עם מעיל עליון […]

סגולות שיעשה קודם המשפט

לקרוא קודם המשפט פרשת וישלח עד חמישי שזה מסוגל להצלחה (יסוד צדיק עמ’ עד”ר) יאמר לפני המשפט פרק י”ב שבתהילים: ‘למנצח על השמינית וגו” (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב אות קל”ג) יאמר לפני המשפט כ”ד פעמים את הפסוק בתהלים קי”ט קל”ז: “צדיק אתה ד’ וישר משפטיך (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב […]

סגולות להצלחה במשפט

מי יש לו משפט עם נכרי, עדיף לדון עמו בחודש אדר (ע”פ תלמוד בבלי תענית דף כ”ט ע”א) יקח אפרוחים שעדיין נמצאים בתוך קליפות הביצים ולא יצאו לאוויר העולם וישרוף אותם לאפר וישים בשק קטן וישליך לפני הדיינים (אוצר הסגולות עמ’ ק”ו) לקרות פרשת הקרבנות בפרשת פנחס מפרשת התמיד (חמישי) עד סוף הפרשה (ודרשת וחקרת […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם