סגולה לאריכות ימים

מקובל כי הדפסת ספרי רבנו הרמב”ם זיע”א סגולה היא לאריכות ימים, כך אמר הסטייפלער זי”ע לרבי שבתי פרנקל זצ”ל שלא ימהר בהדפסת כל ספרי הרמב”ם, כי היא סגולה לאריכות ימים. (סגולת רבותינו בשם דרך שיחה חלק א עמוד תמ)

להצטער על מיתת בני אהרן

כל המצטער על מיתת בני אהרון, ומוריד דמעות עליהם, לא ימותו בניו בחיים  (ספר עם סגולה בשם מגן אברהם בהלכות יום כיפור בשם הזוהר הקדוש)

שילוח הקן

המקיים מצוות שילוח הקן זוכה לאריכות ימים (קונטרס מצוות שילוח הקן כ)

תפילין כהלכתן

אמרו חז”ל כל המניח תפילין כתיקונם, מאריך ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי מנחות כ”ח)

פרק שירה בכל יום

סגולה לאריכות ימים לומר בכל יום פרק שירה, דאמר רבי אלעזר: כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה לאומרם בעולם הבא, וינצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים, וזוכה לאריכות ימים (מזקנים אתבונן יא)

פסוק ואברהם זקן וגו’ אחר הלל בראש חודש

כל האומר פסוק זה ג’ פעמים ומכוון בו אחר ההלל בראש חודש יאריך ימים, “ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל” ויאמר: ה’ ישמריני ויחייני כן יהי רצון מלפניך אלקים חיים ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן

לפרנס אביו ואמו

הזן ומפרנס את הוריו זוכה לאריכות ימים ושנים  (ספר עם סגולה בשם נפש החיים לרח”פ)

בדיקת מזוזות

הבודק מזוזה תמיד יאריך ימים וניצול משדים ומרוחות ויזכה לבנים כשרים  (ספר עם סגולה בשם ספר זכירה)

כיבוד אב ואם ורבו

המכבד את אביו ואמו ורבו כראוי זוכה לאריכות ימים (אור החיים שמות כ יב)

צדקה חסד

מי שעושה צדקה וחסד זוכה לאריכות ימים, כאמור “רודף צדקה וחסד ימצא חיים” (טוהר המעשים עמוד יט)

הקבלת פני רבו

קבלת פני רבו מסוגלת לאריכות ימים  (ספר עם סגולה בשם המהרש”א חגיגה ה’)

שנים מקרא ואחד תרגום

קריאת שתים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע סגולה לאריכות ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות ח’ ע”ב)

מים אחרונים

הנזהר במים אחרונים מסוגל להאריך ימים  (ספר עם סגולה בשם ספר חרדים

מזוזה מהודרת

מזוזה מהודרת מסירה קטרוג ומסוגלת לאריכות ימים ככתוב על מזוזות ביתך ובשעריך (המגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר זצ”ל – שער בת רבים פ’ נח עמ’ 29)

תפילות בציבור

המשכים ומעריב בבתי כנסיות מאריך ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות ח’)

קינה על חורבן המקדש

המקונן על חורבן בית המקדש זוכה לאריכות ימים, ולא ימותו בניו בחייו  (ספר עם סגולה בשם מועד לכל חי סימן י’)

זהירות מדברי תורה במקום לא טהור

זהירות מדברי תורה במקום לא טהור – מאריך ימים הנזהר מלומר דברי תורה במקום טינופת זוכה לאריכות ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות כ”ד)

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם