להצטער על מיתת בני אהרן

כל המצטער על מיתת בני אהרון, ומוריד דמעות עליהם, לא ימותו בניו בחיים  (ספר עם סגולה בשם מגן אברהם בהלכות יום כיפור בשם הזוהר הקדוש)

שילוח הקן

המקיים מצוות שילוח הקן זוכה לאריכות ימים (קונטרס מצוות שילוח הקן כ)

תפילין כהלכתן

אמרו חז”ל כל המניח תפילין כתיקונם, מאריך ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי מנחות כ”ח)

פרק שירה בכל יום

סגולה לאריכות ימים לומר בכל יום פרק שירה, דאמר רבי אלעזר: כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה לאומרם בעולם הבא, וינצל מיצר הרע ומדין קשה ומכל מיני מזיקים, וזוכה לאריכות ימים (מזקנים אתבונן יא)

פסוק ואברהם זקן וגו’ אחר הלל בראש חודש

כל האומר פסוק זה ג’ פעמים ומכוון בו אחר ההלל בראש חודש יאריך ימים, “ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל” ויאמר: ה’ ישמריני ויחייני כן יהי רצון מלפניך אלקים חיים ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן

לפרנס אביו ואמו

הזן ומפרנס את הוריו זוכה לאריכות ימים ושנים  (ספר עם סגולה בשם נפש החיים לרח”פ)

בדיקת מזוזות

הבודק מזוזה תמיד יאריך ימים וניצול משדים ומרוחות ויזכה לבנים כשרים  (ספר עם סגולה בשם ספר זכירה)

כיבוד אב ואם ורבו

המכבד את אביו ואמו ורבו כראוי זוכה לאריכות ימים (אור החיים שמות כ יב)

צדקה חסד

מי שעושה צדקה וחסד זוכה לאריכות ימים, כאמור “רודף צדקה וחסד ימצא חיים” (טוהר המעשים עמוד יט)

הקבלת פני רבו

קבלת פני רבו מסוגלת לאריכות ימים  (ספר עם סגולה בשם המהרש”א חגיגה ה’)

שנים מקרא ואחד תרגום

קריאת שתים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע סגולה לאריכות ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות ח’ ע”ב)

מים אחרונים

הנזהר במים אחרונים מסוגל להאריך ימים  (ספר עם סגולה בשם ספר חרדים

מזוזה מהודרת

מזוזה מהודרת מסירה קטרוג ומסוגלת לאריכות ימים ככתוב על מזוזות ביתך ובשעריך (המגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר זצ”ל – שער בת רבים פ’ נח עמ’ 29)

תפילות בציבור

המשכים ומעריב בבתי כנסיות מאריך ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות ח’)

קינה על חורבן המקדש

המקונן על חורבן בית המקדש זוכה לאריכות ימים, ולא ימותו בניו בחייו  (ספר עם סגולה בשם מועד לכל חי סימן י’)

זהירות מדברי תורה במקום לא טהור

זהירות מדברי תורה במקום לא טהור – מאריך ימים הנזהר מלומר דברי תורה במקום טינופת זוכה לאריכות ימים  (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי ברכות כ”ד)

סגולה לזש”ק – ברכת צדיק

ברכות צדיקים – רבי יוחנן אומר לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל צדיק לברכו, בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, כיון שהתפללה עליו אותה צדקת נפקד (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – נתינת צדקה

רבי יהושוע בן לוי אומר כל הרגיל לעשות צדקה הויין לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה (ספר עם סגולה ע”פ תלמוד בבלי בבא בתרא ט ע”ב)

סגולה לזש”ק – בדוק ומנוסה

סגולה לעקרה תעשה משעוה כמו קדרה, ותכניס בה נדתה, ותסתום פי הקדרה, יטמן אותה תחת אילן תפוח, ואזי האשה תהר ואילן לא יעשה פירות, והוא בדוק ומנוסה (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – לא להרהר אחר מידותיו ית’

סגולה נאה לעקרה, תפיק רצון האל יתברך ויפקדה, ותתנהג כמו האמהות, ותהיה סבלנית, ותאמר גם זו לטובה, ולא תהרהר אחר מידותיו יתברך, ותשאף לבנים, ועל ידי זה תזכה לבנים זכרים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – שהאשה תהיה בשמחה

שמחה היא סגולה לעקרה, וראיה לכך: “ותצחק שרה בקרבה” ומן הכתובים “מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה”, הינו עם האשה היא עקרה על ידי השמחה נעשית אם הבנים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – בישול סלרי ביין

סגולה להריון, לקחת עשב הנקרא סלרי ותבשל מעט מן העשב ביין טוב ותתן לאשה לשתות מן היין בליל הטבילה וזה סגולה שתתעבר (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – אכילת שום צלוי ע”י הבעל

עצה נפלאה מהגמרא לזכות לבנים, שהבעל (ולא האשה) יאכל שום צלוי בשיעור כזית או כביצה, וצליית השום באופן הזה: לקחת את שיני השום, (החתיכות הנפרדות, פלחים של השום) ולשים על מחבת שיש בו קצת שמן ולהדליק האש תחת המחבת, כשמתחיל השום להיות חם, מיד בהתחלה לכבות את האש ולאכול את השום בערב בליל הטבילה, וכמה […]

סגולה לזש”ק – אמירת הפטרה בערב שבת

אשה שאין לה בנים תאמר בערב שבת לאחר הדלקת הנרות ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, ה”ויהי אי אחד מן הרמתיים” עד “וירם קרן משיחו” וטוב שתבין מה היא אומרת ותאמר בכוונה, ותתן קודם ההדלקה כמה פרוטות לצדקה, ועל ידי כך תזכה לבנים טובים תלמידי חכמים (ספר עם סגולה)

סגולה לזש”ק – ליתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס

יום שתטבול האשה ייתן שמן לכבוד נשמת רבי מאיר ויאמר ג’ פעמים קודם: הריני מנדב שמן זה למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שהקב”ה בזכות רבי מאיר יזכני להוליד הלילה הזו הבאה לשלום ותתעבר אשתי פב”פ בבן זכר לחיים טובים ולקיימא זרע אנשים לעבודתו יתברך אלהא דרבי מאיר ענני, אלהא דרבי מאיר ענני […]

סיפורים מלקוחות

אפשר לכתוב סיפורי ישועה ועוד כאן למטה בתגובות ובעז”ה זה יפורסם. פרסם סיפורי ישועה ועוד

סגולות למניעת עין רעה

עצה לינצל מעין רעה, שהוא עצמו יסתכל על הזולת ועל חבירו רק בעין טובה בשמחה ובלב שלם ללא קנאה וצרות עין ומידה זו תשמרנו מעין הרע (ס’ ים הכחמה בשם מחזור ויטרי) כדי להקדים רפואה למכה ולמנוע שלא תשלוט העין רעה, יש לתלות על הצוואר שער של חמור שחור הלקוח מבין שתי עיניו מזכר לזכר […]

סגולות נגד עין רעה בבית חדש

בבית חדש או בבית מפואר המושך תשומת הלב, נהגו לתלות במסמר פרסה של סוס או חמור, נעל ישנה שנלקחה מהרחוב ובעליה אינם ידועים, מטאטא ישן וכדומה, ויש שציירו על משקוף הבית כף יד בדם או בטיט. יש שתלו בכניסה לבית קרני שור עקומות או ראש צבי בעל קרניים גדולות שבהם ינגח העין רעה ויבטל אותה […]

סגולות למי שנפגע מעין רעה

סגולה לאדם שנפגע מעין הרע, יקה דג, יוציא את עיניו, ידרוך עליהם על הארץ ברגלו הימנית ויאמר: “העין אשר השפיעה עלי תימעך אנפקסת אל-עין אל-צאבתני”, אח”כ ירים אותן ויקברן בשער החיצוני של הבית (אוצר הסגולות עמ’ קמ”ד בשם הנוסע רבי דוד בן סלימאן ששון) כדי לבטל העין הרע נהגו לירוק פעם אחת או שלוש פעמים […]

סגולה לידע אם חולי בא מעין הרע

אם תרצה לדעת אם החולי בא מעין הרע, קח סכין חדש ותניח בלי ידיעתו תחת מראשותיו אם הסכין יעלה חלודה סימן שהחולי בא מעין הרע, וכדי לרפאותו, קח את אותו סכין, וחתוך בה חתיכה מלחם שלם, וגם את צפורני ידיו ורגליו של החולה, ושים צפורניים אלו בתוך פרוסת לחם הנ”ל, ותן לכלב, לזכר, לכלב זכר, […]

סגולות נגד עין רעה לילדים

סגולה לשמור התינוקות והילדים קטנים מפני עין הרע, יש לקחת: עפץ – פרי עץ האלון, ודע – מין צדף לבן, דהאשאיי – אבן חן טורקיז כחלחלה ירקרקה שיש בה שבעה נקבים, את כל אלה קושרים ביחד בצרור אחד ומלבישים על הילדים. כאשר העין הרעה מסתכלת על נושאי צרור זה העפץ או החרוז נסדקים ועין הרע […]

סגולות נגד עין רעה

יאחז אצבע האגודל של יד ימינו בתוך אצבעות שמאלו ואגודל שמאלו יאחז בתוך אצבעות ימינו ובעודו אוחז בזה ובזה יאמר: ‘אנא פלוני בן פלוני מזרעא דיוסף אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא ככתוב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין’ וירגיל האדם לעשות סגולה זו בכל יום קודם שיצא מפתח ביתו ללכת וגם בכל פעם […]

סגולה לרפואה לחג השבועות

כתב בספר סגולות ישראל בשם רבינו האר”י הקדוש זיע”א וז”ל סגולת עצרת כשיאמר עשרת הדברות בכוונה גדולה כאילו נאמר מפי השי”ת ממש לתוך פיו ע”י משה רבינו ע”ה ויכוון כזה “מה”ש” שהוא שם מע”ב שמות ואז כשירצה לחדש איזה דבר בין בעבודת השי”ת או בתורה הן בנגלה הן בנסתר יכוון שם הנ”ל ואז יראה נפלאות […]

לשתות מי גשמים בחודש אייר

סגולה גדולה לרפואה כאשר יורד גשם בחורש אייר לילך תחת הגשם ולפתוח פיו שייכנס גשם לתוך פיו (ויש לעיין אם צריך לברך על זה שהרי שותה מים אלו רק לסגולה לרפואה ולצאת מכל ספק יברך שהכל וישתה מים רגילים ורק אח”כ יעשה כנ”ל ועי”ז יצא מכל ספק, צהר ה’ עמ’ תס”א מספר לב שמחה הביא […]

סגולת אמירת הקטורת

להינצל מכל מחלה ומכל צרה וצוקה גדולי הדורות זצ”ל היו מייעצים בזמן של מחלות וצרות ואסונות רח”ל להקפיד לומר קטורת בכוונה ובמתינות ג’ פעמים ביום א’ לפני שחרית ב’ בסוף שחרית בפיטום הקטורת ג’ לפני מנחה והמקור לזה הוא בזוהר הק’ ח”ב דף רי”ח ב דמבואר שם דע”י אמירת קטורת בכוונה בכל יום ניצולין מכל […]

סגולות לרפואת הלב

סגולה לרפואת הלב להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם בשלימות הם סגולה לבריאות הלב (צהר ה’ עמ’ ת”ס בשם רבי מאיר אבוחצירה זיע”א)  סגולה לרפואת הלב לאכול אחרי סוכות […]

סגולות לדעת אם יקום החולה מחוליו

בכניסתך לחדר החולה תאמר הפסוק (תהלים קל”ט ט”ז) ‘גלמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו’ והיה אם ידבר החולה מיד בכניסתך לחדר יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב)  ישים בשתן של החולה חלב של אשה והיה אם החלב ישקע ימות החולה ואם יצוף החלב יחיה (רפואה שלימה ח”א עמ’ ב) עוד אחרת ישים ביד החולה […]

סגולות נוספות לרפואה

בשעת לקיחת תרופה מובא יאמר: “שיהיה לרפואה שלימה בזכות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה” ולכוין במחשבתו דהרפואה הוא אך ורק מאת השי”ת ולקיחת התרופה הוא רק מחמת חובת ההשתדלות שציונו השי”ת (סגולות ישראל אות ר בשם קדמונים) ליתן נדבה לצדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנם ולומר ב’ פעמים “א-להה דמאיר ענני” (צהר ה’ […]

פסוקים מן התורה המסוגלים לנשיאת חן

סגולה לנשיאת חן לקרוא במוצש”ק אחרי הבדלה פרק ראשון שבפרשת וישלח (זכרו תורת משה ממדרש תלפיות) סגולה למצוא חן לומר הפסוק בפרשת שמות “ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכן לא תלכו ריקם” (מכתם לדוד בשם הרמב”ם) סגולה נפלאה למצוא חן בעיני שרים ומלכים לכתוב על קלף פסוק זה: ‘ונתתי את חן […]

פרקי תהילים המסוגלים לנשיאת חן

יאמר את הפסוק “במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך” תהלים קי”ט ט’ (פאר התורה – ויגש בשם האריז”ל) סגולה למציאת חן לקרוא מזמורי התהילים: ח’, ע”א וע”ב (אביעה סגולות)  סגולה למציאת חן לומר בסיום תפילת שמונה עשרה קודם אלהי נצור את מזמור תהלים קכא שיר למעלות אשא עייני אל ההרים (עטרת פז עמ’ ל”ג)

שמות אמו של אאע”ה ודוד המלך סגולה לנשיאת חן

לומר ח”י פעמים את שמה של אמו של דוד המלך, ‘נצבת בת עדיאל’, הוא סגולה למציאת חן וחסד (נפש דוד דף ה ע”ב) יאמר י”ז פעמים את שמה של אמו של אברהם אבינו ע”ה: ‘אמתלאי בת כרנבו’ (מלמדך להועיל)

שמות המועילים לנשיאת חן

סגולה למציאת חן, שיאמר את שמו של המלאך ‘אוריא”ל’ שבע פעמים בנשימה אחת (מוזכר בספרו של בעל הבן איש חי – שו”ת תורה לשמה סימן תכד) כתוב את השם ‘אנקצוך’ על קלף של צבי ושים בכיסך (אוצר הסגולות עמ’ רע”ד) סגולה לנשיאת חן, לרשום על קלף את השם: ‘טפטפיה’ ולתלות הקלף על צווארו (שער הצלחה […]

למנצח בצורת מנורה

האומר למנצח בנגינות כפי שהוא מצוייר כצורת המנורה על גבי קלף בכל יום ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם (רבינו החיד”א בס’ מדבר קדמות מערכת ד אות כב בשם חכמי הקבלה)

דברים שמסוגלים לנשיאת חן לנושאם

יקח עור נחש ישימהו בקנה חלול ויסתום את שני פיות הקנה משני הצדדים בעופרת וישא קנה זה בזרועו הימנית וימצא חן וחסד בעיני כל (אוצר הסגולות עמ’ ק”ו) תלה על צוווארך עין ימין של זאב או זאבה (אוצר הסגולות עמ’ רע”ג) שים בכיסך עין של ארנבת עין ימין של נחש או לשון של עטלף (אוצר […]

סגולות לנשיאת חן

סגולה להיות אהוב על הכל ונושא חן, לזמר בכל יום את הטעמים פשטא זרקא וכו’ כפי שמובא בסוף החומש בניגון המקובל (שערי האמונה בשם רחמי אב אות כד) סגולה לנשיאת חן, שים ידך על מצחך ואמור ג’ פעמים ‘השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני’ (מדרש תלפיות ענף חן) אבן שחורה שנקראת אצל יוצאי עיראק […]

סגולות שלא יוכלו להרע לו

סגולה שלא יוכלו המושלים להרע לך, שא בחגורה שלך ראש נחש (ספר רפואות וסגולות מלבושי שרד שער ההצלה י”ב) סגולה שלא יוכלו המושלים להרע לך קח עין של תרנגול ימין וקשור בצד ימין (ספר שער הצלחה עמ’ ע”א)

סגולה שינצל מתפיסה

סגולה שינצל מתפיסה יזכור אותו האיש אלו השמות: “אגלא, אלפא, אדא” ואחר כך יאמר מזמור לדוד בהיותו במערה תפלה עד גמירא (ספר שער הצלחה עמ’ ע”א) סגולה להתיר אדם מבית האסורין יאמר אלו השמות י”ב פעמים: “נדון נדרון נמסו בשקצו אגלא” – יהי רצון שתוציאו את פלוני הנולד מאשת פלונית מבית האסורין (ספר מדרש תלפיות […]

סגולה להמתיק את הדין

ילמד סדר זרעים ואח”כ מזמור ל”ט שבתהילים, ויקום בחצות הלילה וילמד סדר תיקון חצות ופרשת הקטורת בכוונה, ואח”כ ילמד שיר השירים ויקח ב’ מטבעות ויפיל עליהם גורלות גורל אחד לה’ וגורל אחד לעזאזל והמטבע שיצא עליו הגורל לה’ יתן אותו לצדקה והמטבע שעלה עליו הגורל לעזאזל ישליך אותו לאיבוד ועי”ז נימתק הדין מעליו בעז”ה (אוצרות […]

לחש להינצל במשפט

להינצל במשפט יאמר לחש זה: יהודי אני יהודי אני יהודי אני, אחיה יהודי אחיה יהודי אחיה יהודי, אמות יהודי אמות יהודי אמת יהודי, יהודי יהודי יהודי (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

סגולה לזמן שמעיינים בדינו

בשעה שמעיינים בדינו יאמר הפסוקים של ויברך דוד מהתחלה עד ומרומם על כל ברכה ותהלה (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך)

סגולה שישמעו דבריו במשפט

יקח פת מלח ויאמר: “כשם שהמלח נותן טעם בפת כן יהיו דברי מוטעמים באוזני שומעיהם”, ויתן את הפת לכלב והמלח יקשור בבגדו, וכך ינצח (אוצרות מלאכים עמ’ 196)

סגולה כשיכנס למשפט

כשיאחז במנעול של בית המשפט ליכנס יאמר ז’ פעמים: “השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה” (סגולות ותפלות)

סגולות לזמן המשפט

יביט בפני השופט ויאמר בלחישה ז’ פעמים: “ראשי ראש אריה וראשך ראש כלב מת” (ספר שער הצלחה מכת”י של הרה”ק הצדיק זצ”ל מטשענגארי) שיאחז ביד ימינו בזמן המשפט מזוזה כשרה (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך) להחזיק מרגלית טובה מתחת הלשון בזמן המשפט (אביעה סגולות בשם ספר רפאל המלאך) ללכת לבית המשפט עם מעיל עליון […]

סגולות שיעשה קודם המשפט

לקרוא קודם המשפט פרשת וישלח עד חמישי שזה מסוגל להצלחה (יסוד צדיק עמ’ עד”ר) יאמר לפני המשפט פרק י”ב שבתהילים: ‘למנצח על השמינית וגו” (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב אות קל”ג) יאמר לפני המשפט כ”ד פעמים את הפסוק בתהלים קי”ט קל”ז: “צדיק אתה ד’ וישר משפטיך (אביעה סגולות בשם ספר רפואה וחיים פי”ב […]

סגולות להצלחה במשפט

מי יש לו משפט עם נכרי, עדיף לדון עמו בחודש אדר (ע”פ תלמוד בבלי תענית דף כ”ט ע”א) יקח אפרוחים שעדיין נמצאים בתוך קליפות הביצים ולא יצאו לאוויר העולם וישרוף אותם לאפר וישים בשק קטן וישליך לפני הדיינים (אוצר הסגולות עמ’ ק”ו) לקרות פרשת הקרבנות בפרשת פנחס מפרשת התמיד (חמישי) עד סוף הפרשה (ודרשת וחקרת […]

סיפורו של שמוליק: הקמיע של רבי נחמן והעסקה המופלאה

שמי שמוליק, ואני רוצה לספר לכם סיפור מופלא שקרה לי לאחרונה. אני איש עסקים אמריקאי ממשפחה חסידית, ובמשך שנים רבות עסקתי בנדל”ן ברחבי ארצות הברית. לאורך הקריירה שלי, ביצעתי עסקאות רבות, אך העסקה האחרונה הייתה מיוחדת במינה, והיא קשורה בקשר הדוק לסגולה עוצמתית של רבי נחמן מברסלב. הכל התחיל לפני פסח תשפ”ג, כאשר הייתי במשא […]

ציון רבי יוסף סאראגוסי מסוגל לשלום בית

תפילה על קבר רבי יוסף סאראגוסי (המוזכר בספר חרדים שהיה מפורסם בעשיית שלום בין איש לאשתו, מקום קבורתו בשדה ממול קברו של רבי יהודה בר עילאי) מסוגל לשלום בית (סגולה אשר בחרת עמ’ קכ”א)

סגולה למנוע מריבה בבית

סגולה למנוע מריבות בבית ח”ו, שהבעל ילמד תורה בקול רם בכל יום בביתו, ושאשתו תשמע את קולו בעת הלימוד (ספר אבנים יקרות, מאמר יוצר האדם ענף ג’ עמ’ תכ”ז) שילך הבעל לקבר של מת ויקח ג’ פעמים מן עפר הקבר ההוא, ויאמר: “כשם שזה המת נשתתק ואינו מדבר ואינו מרגיש, כך פלוני לא ירגיש ולא […]

סגולה לביטול מחלוקת בבית

סגולה לביטול מחלוקת, ללמוד מסכת סוכה (עיני כל חי כ”ג) אם אין שלום בבית יבדקו את הכתובה (רפאל המלאך ערך מחלוקת) כשאומר בליל שבת קודש את הפיוט ‘שלום עליכם מלאכי השלום’ לא יאמר את הבית האחרון: ‘צאתכם לשלום’ (סגולות ישראל מ’ י”ט)

סגולה להינצל מאשה רעה

מי שיש לו אשה רעה יקח שמן זית ויאמר עליו מזמור מ”ה שבתהילים וימשח את גופו בשמן (ספר זכרון יעקב יוסף)

סגולות לשלום בית

סגולה לשלום בית שהאשה תקרא את כתובתה כל יום במשך ארבעים יום (שימוש תהילים עמ’ ת”ו) סגולה לשלום בית שילמדו יחד הבעל והאשה אגדות ‘עין יעקב’ (ספר נשמתין חדתין פרשת חיי שרה סי’ צ”ז אות ו’ בשם הר”י מפשעווארסק זצ”ל) שילמד הבעל “פרק השלום” במסכת דרך ארץ זוטא (סגולה אשר בחרת עמ’ קב בשם רבי […]

הבדלה על היין

המבדיל על היין במוצאי שבת יהיו לו בנים הראויים להוראה (תלמוד בבלי שבועות דף י”ח ע”ב)

לבחור במוהל וסנדק הגונים ויראי שמיים

מוהל צדיק וירא שמים שעושה את מעשה המילה כראוי לש”ש ממשיך קדושה וטהרה על הרך הנולד (עוד יוסף חי דרשות בראשית, בשם ספרי המקובלים) סנדק צדיק וירא שמיים הוא סגולה שיהיה הנולד צדיק כמוהו (רמ”א ביו”ד סימן רס”ד א’ בשם האו”ז ומהרי”ל שיש להדר אחר סנדק טוב וצדיק ומבואר בלבוש שזהו מפני שהצדיק מכווין כוונות […]

סגולת תפילת חנה

שתאמר האשה לאחר הדלקת הנרות את ההפטרה של יום א’ דראש השנה ספר שמואל א’ פרק ב (קיצור שולחן ערוך סי’ ע”ה סעיף ב’)

סגולת הזהיר בנר

המקפיד להדליק נרות שבת בהידור מובטח לו שיהיו בניו תלמידי חכמים (תלמוד בבלי שבת דף כ”ג ע”ב) וכיוון שהמצוה מוטלת על האישה תתפלל להשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שיתן לה בנים מאירים בתורה, כי התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה, ובזכות נר שבת תזכה לבנים צדיקים ובעלי תורה (רבינו בחיי שמות יט ג) 

זהירות ממאכלות אסורות

סגולה להצלחה בחינוך ילדים, להיזהר מאוד שהאוכל שיאכלו יהיה כשר ונקי בתכלית ההידור והכשרות אפילו בעודם קטנים ממש (ע”פ הפרי חדש ביו”ד סימן פא ס”ק כ’ שכתב שקטן האוכל מאכלות אסורות נהיה לו טבע רע ויוצא לתרבות רעה ואין יראת ד’ בליבו ואינו מקבל מוסר רח”ל)

סגולות לאשה שיהיו לה בנים תלמידי חכמים

אשה הקונה ספרים להשאילן לאחרים ללמוד בהם זוכה לבנים תלמידי חכמים (כף החיים (פלאג’י) כ’ י’ בשם ס’ מעבר יבוק) אישה הנוהגת בצניעות יתירה, זוכה לבנים גדולים בתורה וביראה (ע”פ תלמוד בבלי יומא דף מ”ז ע”א) קטן השומע קולות של לומדי תורה, אפילו שאינו מבין מה הם אומרים, הוא סגולה שיגדל תלמיד חכם (ע”פ פירוש […]

תפילת החזו”א לנחת מהילדים

מרן החזון אי”ש זצ”ל יעץ לאמא להוסיף בברכת שמע קולנו את התפילה הזו (וכשהיה מרן החזון אי”ש רואה בחור המצליח בלימודו, היה מתבטא שרואים שהיתה לו אמא שידעה להתפלל בהדלקת נרות שבת): “יהי רצון מלפניך שתרחם על פלוני בן פלונית ותהפוך לבבו לאהבה וליראה שמך ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת […]

הסגולה הטובה ביותר להצלחה בחינוך ילדים

הסגולה הכי גדולה והכי טובה שמבטיחה ילדים טובים היא התפילה, להתפלל עליהם תמיד (הרב אריה מילט מחבר הספר אוצר הסגולות שכך אמר לו הג”ר חיים קניבסקי) “…ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות” (החפץ חיים זצ”ל במשנ”ב סי’ מז סק”י) “אפילו אדם שהשיא כבר את […]

תפילת השל”ה

סגולה נפלאה להצלחה בחינוך ילדים לומר את התפילה המיוחדת שתיקן השל”ה (מודפס בסידורים) ובפרט בערב ראש חודש סיוון, שאז נוהגים להתפלל כל אחד על עצמו ועל זרעו שיהיו לומדי תורה והולכים בדרכי ישרים

סגולות לנחת מהילדים

לברך על אגודת הדס בליל שבת קודש (מהרש”א שבת דף ל”ג ע”ב וכן בבן יהוידע שם) להקפיד לכסות את ראשי הילדים היא סגולה לבנים יראי שמים (ע”פ תלמוד בבלי שבת דף קנ”ו ע”ב) ליטול את ידי הקטנים בבוקר הוא סגולה שיגדלו בקדושה וטהרה (חסד לאלפים סו”ס ד’ וכן בבן איש חי שנה א’ תולדות) סגולה […]

מי שעוסק בשלום מתרפא

סגולה לחולה שיתרפא, שיעסוק בשלום. שלום בביתו  או יעסוק בשלום בית אצל אחר, וכן יעשה שלום בינו לבין עצמו,  שאם כעס על עצמו יעשה שלום עם עצמו.  כי שלום הוא רפואה, כמו שכתוב “שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה’ ורפאתיו”. כי עיקר החולאת חס ושלום הוא מחמת העדר השלום, היינו מחלוקת היסודות, שיסוד אחד מתגבר […]

סגולות לנשים

שתקבל על עצמה שלאחר שתתחתן תייחד מיטה בביתה לאורחים (סגולת רבותינו בשם רבי יעקב אדלשטיין זצ”ל) לחלוץ תפילין לנער בר מצווה כשמניחן לראשונה ביום בר המצווה (היכל עבודת ה’ ד’ עמ’ שצ”ג שכן מנהג יהודיה כורדיסטאן ושבדומה לזה נהגו בארצות צפון אפריקה, וכ”כ בספר ילקוט מנהגים עמ’ 69) לטאטא את הסוכה שבע פעמים בערב הושענא […]

סגולות לגברים

זימון בברכת המזון הוא סגולה ליווג (סגולת רבותינו בשם הגר”ח קניבסקי שהמברך מתברך) קידוש לבנה סגולה שימצא אדם את זיווגו וסימן לדבר לבנה ר”ת בתולה נשאת ליום הרביעי (ספר המידות ערך חיתון) ללמוד בעיון מסכת ‘כתובות’ (‘אלף כתב’ בשם דודו הגר”י פרגר זצ”ל חתן המהר”ם שיק זצ”ל) לקרוא בכל יום את קרבנות הנשיאים (ספר המדות […]

סגולות מהרב כדורי זצ”ל

לקרוא בכל יום במשך ארבעים יום חמישה פרקי תהלים אלו: ל”א ל”ב ע’ ע”ב קכ”ד ואחר כך לבקש על הזיווג וזכות דוד המלך ע”ה תעמוד  סגולה נוספת, יאמר את הפסוק “ויאמר אליהם אל תאחרו אותי וה’ הצליח דרכי שלחוני ולאלכה לאדוני (בראשית כד נו) שבע פעמים ויצליח  

סגולת לזיווג לימי החנוכה

שתדליק הרווקה את נר השמש (ס’ ימי האור בשם צדיקים) לומר בער”ש חנוכה מול הנרות ‘שמחם בבנין שלם’ (ס’ ימי האור בשם הרבי מסלונים) כששורפים את הפתילות והשמן שנותרו, יעברו מעל השריפה ז’ פעמים (אביעה סגולות ‘אם למקרא’ אליהו בן אמוזג זיע”א)

פתיחת הדלת ב’שפוך חמתך’

סגולה לזיווג הגון, לפתוח את דלת הבית כשאומרים בליל הסדר בהגדה ‘שפוך חמתך על הגויים’ (ברכי נפשי בראשית עמ’ קסא)

סגולה דומה מרבי אליהו לופיאן זצ”ל

להניח בחול המועד פסח את הזרוע שהיתה מונחת על השלחן בליל הסדר בתוך הכיס הימני של החליפה של הבחור הזקוק לזיווג ללא ידיעתו, וכאשר הוא ילבש את חליפתו ויגלה את הזרוע בכיסו מובטח לו שעד חג הפסח הבא הוא יתארס (ספר עצה ותושיה עמוד רכג בשם רבי אליהו לופיאן)

סגולת הרמ”ע מפאנו

לומר בכוונה בתפילת שמונה עשרה קודם אלוקי נצור את המזמור (תהילים פרק קכ”א) “שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי” וגו’ (הרמ”ע מפאנו בעשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח”ד פי”ז)

תפילה על קבר ר’ עקיבא בן יוסף

להתפלל על קברו של ר’ עקיבא בן יוסף בטבריה מועיל לזיווג יותר מתפילה על קברים אחרים (ספר עוד יוסף חי לר’ יוסף דיין זצ”ל עם רכ”ט)

שילוח הקן סגולה לזיווג

כתוב ‘כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו’ למען יטב לך והארכת ימים’ ואחר כך נאמר ‘כי יקח איש אישה’ נמצא ששילוח הקן סגולה לזיווג (על פי מדרש תנחומה פרשת כי תצא א’) סגולה שיתקבלו התפילות שמתפללים לזיווג, שיתפללו על יד נחל מים (שיח חיים ע”פ המדרש שמו”ר פ”א סי’ לב) נוהגים שהכלה חותכת […]

סגולות נוספות למניעת הפלה

שהאשה תכרוך סביב לבטנה בכל משך ההיריון חוט אדום שהקיפו בו את קבר רחל שבע פעמים (מנהג קדמון הובא בספר מאורות נתן חנוכה עמ’ טו) פרק א’ שבתהילים מסוגל לישועה לאשה שמפלת נפלים (זרע ברך ע”פ תהילים קדמון המיוחס לרב האי גאון) התעסקות האישה בטחינת הקמח ובלישת הבצק לאפיית מצות היא סגולה שלא תפיל פרי […]

סגולת רבי יצחק כדורי למניעת הפלה

לקחת קליפה של ביצה שבקע ממנה אפרוח, לשרוף אותה באש עד שתהפך לאבק, את האבק יש לתת לתוך כוס של יין, ותשתה האשה את היין שלשה ימים לפני המועד הראוי להתעברות (קדושת יצחק ח”א עמ’ ר”ז מע’ מ’ סוף סימן ז(

מעשרות

מי שמקפיד על מעשרות יזכה לעשירות (תלמוד בבלי תענית דף ט’ ע”א)

כבוד האישה

להיזהר שלא לצער את אשתו ולכבדה הוא סגולה לעשירות (ע”פ תלמוד בבלי בבא מציעא דף נ”ט ע”א)

לצדד בתפילה לצד צפון

לצודד פניו בתפילה לכיוון צפון הוא סגולה לעשירות (תלמוד בבלי בבא בתרא דף כ”ה ע”ב וברש”י שם)

להיות סנדק בברית מילה

להיות סנדק בברית מילה הוא סגולה לעשירות (ע”פ הרמ”א ביו”ד הל’ מילה סי’ רמה סעי’ י”א שכ’ ממהרי”ל בשם ר”פ, וי”א שמועיל דווקא כשמשתתף בהוצאות הסעודה)

אמירת פרשת פיטום הקטורת

הקטרת הקטורת הייתה מעשרת (כמבואר בתלמוד בבלי יומא דף כ”ו ע”א) וא”כ גם לימוד ואמירת פרשת הקטורת מעשירה שנאמר ‘ונשלמה פרים שפתינו’ (וכ”מ מדברי הנודע ביהודה חאו”א קמא סי’ י’ שכתב שנהגו לומר אין כאלוקינו אין כאדוננו וכו’ לפני הקטורת שלא נאמר כחי ועוצם ידי עשה החיל רק הכל מה’ ניתן לנו, וכן מובא בסידור […]

סגולות לפרנסה בחג הפסח

אכילת מצה היא סגולה לפרנסה (בני יששכר ניסן ח’ י”ב) כזית מרור בפסח הוא סגולה לפרנסה (מוהר”ן מברסלב ספר המידות ערך ממון)  להניח חלק מן האפיקומן משנה לשנה (ליקוטי מאיר) לאפות את החלות לשבת שאחרי הפסח בצורת מפתח (טעמי המנהגים פסח תקצ”ו)

סגולות לפרנסה מכח שבת קודש

להקפיד על תוספת שבת (תורת שבת א’ כ”ד בשם רבי משה מקוברין) לומר בכל ע”ש פ’ ‘במה מדליקין’ (אמרי פנחס שער השבת מ”ד) אכילת דגים בשבת הוא סגולה לפרנסה (חומש היכל הברכה – קאמרנא פרשת וישב) אכילת תפוחים בליל שב”ק סגולה לפרנסה (החידושי הרי”ם שכן קבלה בידו בשם המגיד מקאזניץ) למזוג כוס של הבדלה עד […]

פרשת המן

כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח הוא שלא יתמעטו מזונותיו (תשבץ סי’ רנ”ו בשם ירושלמי)

סכין חדש

לקנות סכין חדשה בערב ראש השנה ולהשחיזה (סגולת ישראל בשם מהרי”א מזידיטשוב) אמירת ‘לדוד מזמור’ בכוונה אחר התפילה בליל ראש השנה מסוגל שלא יחסרו מזונותיו כל ימות השנה (מטה אפרים תקפ”ב כ”ג)

סגולות לפרנסה

סגולה לפרנסה טובה להתגבר על מידת הכעס (סגולות מלכים אות ע”ג) לקבל ע”ע שלא לגשת לאכול בבוקר עד שיעסוק בתורה (דרשות חת”ם סופר ח”ג דף רע”ט) מי שמגביר קולו בתלמודו זוכה לפרנסה טובה (מדבר קדמות מער’ ק’ אות כ”א) הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויין לו כל ימי חייו (פלא יועץ ערך אכילה בשם ספר החינוך) […]

סגולת המהרח”ו למניעת הפלה

שתלך האישה המעוברת למקום שיש בו קן של נמלים, ותשפוך שם כמה גרגירי חיטים, ואז כשתראה נמלה אחת מוליכה חיטה אחת בפיה, תקח החיטה מפיה בשתי אצבעות ידיה שהם הגודל והאמה, וכך תעשה עד שתקבץ כך שבעה גרגירי חיטים, ותקשור אותם במטפחת או בד ותשא אותם עליה כל משך ההריון (רבי חיים ויטאל ספר הפעולות […]

סגולת רבי חיים מוואלוז’ין למניעת הפלה

בליל הטבילה תקנה האישה סכין קטן ותקח את הסכין איתה לבית הטבילה, ומשעה זו ואילך לא תלך אפילו רגע אחד בלא הסכין, ואפילו בשבת, עד שיהיה התינוק בן חודש, בלילה תניח את הסכין מתחת לכרית (הגאון רבי מרדכי גרוס שליט”א בקובץ עטרת שלמה ח”ז עמ’ ס”ח בשם רבי חיים מוואלוז’ין זצוק”ל)

סגולה פשוטה למניעת הפלה

הבעל יאמר בכוונה לפני קריאת התורה את הפסוק “ואתם הדבקים בה’ אלקיכם חיים כולכם היום” (שו”ת תשובות והנהגות ח”א סי’ תש”צ מהגאון רבי אריה לוין זצ”ל בשם המקובל בעל ה’לשם שבו ואחלמה’)

להתחזק בצניעות סגולה למניעת הפלה

אשה המתחזקת בצניעות זוכה ללדת את בניה לתשעה חודשים (רבינו בחיי בראשית ל”ד א, ע”פ הפסוק אשתך כגפן פוריה וגו’ בניך כשתילי זיתים, שכשם שהזית נושא פריו לתשעה חדשים, כך האשה הזאת בשכר צניעותה אינה מפלת אבל תלד בניה לתשעה חדשים)

סגולות למניעת הפלה

דברים שיש להקפיד עליהם: להיזהר מאוד משנאת חינם ומנדרים ושבועות (תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב) להיזהר שלא יפלו צפרניים על הארץ (כמבואר בתלמוד בבלי נדה דף י”ז ע”א שמעוברת הדורכת עליהן מפילה את עוברה) להשתדל ככל יכולתו להדר במצוות מזוזה ובמצוות ציצית, ולהתחזק בלימוד תורה (על פי תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב) לסדר […]

סגולות לבן זכר

לסדר את המיטות בין צפון לדרום (תלמוד בבלי ברכות דף ה’ ע”ב) לפזר מעות לצדקה (תלמוד בבלי בבא בתרא דף י ע”ב) להקדים ולתת שכר למלמד תינוקות (על פי המדרש רבה פרשה כ”ז ב’, ונוהגים להחזיק תלמיד עני שאין להוריו יכולת לשלם את שכר המלמד) שתתן האישה צדקה (ילקוט חמישאי בשם אמרי שמעון)

מקבץ סגולות מהגאון רבי משה שטרנבוך

לבדוק את פרשיות התפילין והבתים יבדוק את המזוזות ויש נוהגין שאפילו אם המזוזות נמצאו כשרות מן הדין משנים למזוזות מהודרות מאד ואת המזוזות הקודמות נותן לאחרים לבדוק את הכתובה שהשמות כתובים כראוי לבקש משני כהנים שיזכירו את שמו לישועה לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם לומר פרשת הקטורת בוקר וערב מתוך הקלף בנגינות ובטעמים להרבות […]

סגולות מהגאון רבי חיים קניבסקי זצ”ל

להדפיס חידושי תורה (סגולה רבותינו עמ’ 81 בשם הגר”ח קניבסקי) לקיים מצוות שילוח הקן (סגולה רבותינו עמ’ 82 בשם הגר”ח קניבסקי על פי המדרש) להקפיד על טבילת עזרא (סגולה רבותינו עמ’ 103 בשם הגר”ח קניבסקי)

סגולות להיפקד בזרע של קיימא

שתנדב האישה יין לברית מילה ותמזגנו בידיה (כתר מלכות לבעל הבן איש חי קנ”ט) לבשל בדי ההושענות וישתו הזוג את המים (ליקוטי מהרי”ח) לעסוק בגמילות חסדים (אהבת חסד למרן החפץ חיים סוף פרק ה) סגולה לזרע של קיימא שהאשה תביט בסכין המילה אחר המילה (ספר המידות ערך מוהל) סגולה לבני הזוג להיפקד בזרע של קיימא, […]

סגולה נוראה לשמירה ממרן החיד”א הקדוש

סגולה לשמירה, טוֹב מְאֹד לוֹמַר וִיהִי נֹעַם כָּלוֹ, יָשָׁר וְהָפוּךְ שֶׁבַע פְּעָמִים ויכפּל הַפָּסוּק: “אֹרֶךְ יָמִים וְכוּ’”.    יאמר בכוונה פרק זה שבתהילים שבע פעמים ישר והפוך    וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ: יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן. בְּצֵל שַׁדַּי יִתְלוֹנָן:  אֹמַר לַיהוה מַחְסִי וּמְצוּדָתִי. אֱלֹהַי אֶבְטַח בּוֹ:  כִּי הוּא […]

סגולה לשלום בית – להכין את הנרות שבת לאשה

סגולה לשלום בית – שהאיש בעצמו יכין את הפמוטים והנרות של שבת, כדי שאשתו תדליק אותם.  ומצאתי זכר לדבר זה ממה שכתב הרא”ש (שבת פרק ב סימן כא): “אמר ריב”ל: כתוב ‘וידעת כי שלום אהלך, ופקדת נוך ולא תחטא’ (איוב ה כד) – ‘וידעת כי שלום אהלך’ זו הדלקת נר, שהיא שלום בית”.  והוא לקוח […]

סגולה לשלום בית לפנות קורי עכביש בערב שבת מהבית

כתב הרמ”ק (בספרו אור יקר, חלק ח, דרוש ג) שבערב שבת קודש יש לפנות קורי עכבישים מהבית, כרמז לסוד הרמוז. ויש לתקן את הבית עם נרות דולקים. וכן כתב משמו תלמידו הרב ראשית חכמה (בספרו תוצאות חיים, צו).  וכן כתב השל”ה (בספרו שבת נר מצוה, דרוך ד) וזה לשונו: “ואני הולך רכיל מגלה סודו – […]

סגולה לשלום בית, לומר אותיות ‘שלום הבית’ בפרק קי”ט שבתהילים

ישנן קליפות הנמצאות בבתים, אשר מקלקלות את השלום בית. שהרי עיקר הבסיס של הבית הוא האישה, כפי שכתוב “ביתו זו אשתו” (יומא ב א). לכן, לרוב המריבות מגיעות ממנה, ולפעמים הן נאחזות גם בשאר בני הבית. זה מפורש בפסוק “בתיהם שלום מפחד” (איוב כא ט) – “מפחד” זהו רמז לשדים ומזיקים המקלקלים את שלום הבית, […]

שלימות הכתובה – סגולה לשלום בית

קיבלו בידי הצדיקים שכאשר יש חסרון (חס ושלום) בשלום בית, יש עצה לבדוק את הכתובה אם נכתבה כדת וכדין, ובפרט שמות האיש והאישה (כך כתב בספר סגולות ישראל ובשו”ת אפקרסתא דעניא בשם הרה”ק מנאסוד). ומרומז בלשון הגמרא (שבת קל) ליכא כתובה דלא רמי ביה תיגרא (אין כתובה שאינה גורמת מריבה) – שחסרון בכתובה יש לו […]

לרפואת הלב:

∙  להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי בשלימות הם סגולה לבריאות הלב (רבי מאיר הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם אבוחצירה זיע”א) ∙  לאכול אחרי סוכות מהאתרוג שבירך עליו בחג הסוכות (הרב אליקום דבורקס)

לניוון שרירים:

∙  ללמוד מסכת אהלות (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שמוזכר במסכת מניין איברי האדם)

לכאב או שברים בידיים:

∙  ללמוד מסכת ידיים (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל) ∙  לפתוח ידו ולהרבות בצדקה (שם) ∙  ללמוד פרק כל היד במסכת נדה (שם)

לחולי בראש:

∙  ללמוד הלכות תפילין של ראש (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שלא נברא הראש אלא לתפילין)

לרפואת שיניים:

∙  לומר בשעת קידוש לבנה אחרי אומרו כשם שאני רוקד וגו’ כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, ולא יהיה לי כאב שיניים. כך יאמר כל ג’ הפעמים (ספר בארות המים בשם מרן הריב”ש זצ”ל מרוזין, הובא בספר סגולות ישראל אות ש’) ∙  ללמוד דיני נזקי ‘שן’ במסכת בבא קמא (ספר ‘אני ד’ רופאך’ […]

לרפואת הרגליים:

∙  ליתן נרות לבית הכנסת ורמז לזה מהפסוק תהילים קי”ט נ”ר לרגלי דבריך” וגו’ (שו”ת ‘שם אריה’ סימן ס)’ ∙  לומר תהילים פרק קמ”ב (הרב אליקום דבורקס) ∙  ללמוד הלכות חול המועד (ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל) למחלת ה”שושנה:” בדרך ונרמז ∙  ליטול שמן שנשאר מנרות החנוכה ולמרוח על מקום המחלה מליצה […]

סגולות למניעת חולי:

∙  לברך ברכת ‘אשר יצר’ מילה במילה בקול ובכוונה תוך כדי התרכזות באמירת הברכה (רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום) ∙  ללמוד בכל יום קטע בספר הק’ תומר דבורה לרבי משה קורדובירו זיע”א (הרב אליקום דבורקס בשם בעל ה’ישמח ישראל’ ובעל ה’דברי חיים’ זצ”ל) ∙  לומר מיד אחר ברכות התורה כל הג’ פרשיות של […]

סגולה לרפואה לחולה

∙  להכניס אורחים לבית (צרור החיים פ’ קס”ג בשם רבי פנחס מקוריץ) ∙  לתת צדקה להכנסת כלה (רבי חנוך העניך מאלכסנדר, כיוון שהכנסת כלה מופיעה בברייתא בין ביקור חולים להלווית המת) ∙  לתת את נעלי החולה לעני (צרור החיים) ∙  לתת את כל אשר לו לצדקה  (בשם היהודי הקדוש מפרשיסחא)

סגולה לרפואה בדוק ומנוסה

לאסוף עשרה בני אדם ישרים לתפילה ויקראו בספר התהילים את כל הפסוקים המפוזרים כל אות מאותיות שמו (כגון אם מתפללים על איש ששמו משה יאמרו הפסוקים שבספר תהילים המתחילים באות מ’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים כאות ש’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים באות ה’ וכו(‘ וכמו כן אותיות של אביו ושל אמו, ולא יאמרו לחולה עצמו […]

סגולות לרפואה:

∙ להתפלל ארבעים יום רצופים על יד הכותל המערבי (רבי שלמה מזוויהל, ומי שמתגורר רחוק מהכותל יכול לעשות שליח הגר בקירבת הכותל המערבי שיתפלל עבורו)  לקבל על עצמו בלי ðדר שאם הקב”ה יצילðו מחולי זה, יאמר כשיבריא את הפרק ‘ðשמת כל חי’ (בן איש חי פרשת לך לך בשם רבי יהודה החסיד)  לומר […]

מציאת חן

 על ידי לימוד התורה הקדושה, זוכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.  אמירת למנצח בנגינות בצורת המנורה היא סגולה לחן.  סגולה למצוא חן לכוון בברכת שים שלום וכן לכוון בברכת  להניח תפילין ספי תיבות חן. יאמר: שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” לפני “אלהי נצור” בתפילת שמונה עשרה כל פעם שמתפלל, ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. […]

סגולת נספות לעין הרע

צורת האות ה’ מכסף הוא סגולה שלא ישלוט בו עין הרע. יאמר כל יום את חמישע עשר פרקי שיר המעלות. אמירת פיטום הקטורת טוב נגד עין הרע. מזוזה שהיא כהלכתה אין שד מזיק יכול לשלוט במקום. להבריח רוח טומאה סגולתה לקרוא פרשת נח . יאחוז אגודל ימין וארבע אצבעות שמאל, ואגודל שמאל בארבע אצבעות ימין […]

להסתכל על הציצית

להסתכל על  הציצית מועיל להינצל מעין הרע.  (החיד”א על פי הילקוט ראובני)

חמסה (צורת יד של חמש אצבעות) להסרת עין הרע

חמסה בקרב עדות המזרח מקובל החמסה כסגולה נגד עין הרע שעושים צורת פס יד בעלת חמש אצבעות וישנם שעושים ציור של עין באמצע ויש שכותבים עליה שדי ומניחים אותה על גבי תינוקות  עוד מצוי אצל בני עדות המזרח להשתמש בצמח הרודא שיח נוי מזרחי להגנה מעינא בישא ובערבית קוראים לפיגם רודא פיג”ל או פיג”ן ויתכן […]

להסתכל על דופן אפו השמאלית

מובא בגמ’ (ברכות דף נה) מי שחושש לעין הרע של עצמו יסתכל על דופן השמאלי של חוטמו ומעשה שהיה כאשר השתתף בשמחה הג”ר אליהו דושניצר זצ”ל הבחינו שסוגר כל הזמן את עינו הימנית ונימק שזה בכדי שיראה צד האף השמאלית ולא יתן עין הרע בוילון היפה שלפניו  עוד מבואר בגמ’ ברכות דף נה מי שחושש […]

לומר: אנא מזרעא דיוסף אנא

מזרעא דיוסף אנא בגמ’ (ברכות דף נה) כתוב סגולה שיאמר אנא מזרעא דיוסף אנא, וכך לא יחול עליו עין הרע. ועיין בעיון הפרשה גליון קיח פרשת ויחי אות ג’ וגליון קכט פרשת ויחי קונטרס התשובות שהקשו ממה נפשך אם הוא מזרע יוסף ממילא הוא ניצול מעין הרע ואם אינו מזרע יוסף מה יועיל לו הלחש […]

לחש לעין הרע בדוק ומנוסה מספר עבודת הקודש להחיד”א זיע”א:

לחש של החיד”א ידוע הלחש של החיד”א נגד עין הרע הובא בספר עבודת הקודש גם הסטייפלער היה אומר לחש להוצאת עין הרע ואמר שקיבל את הלחש מיהודי זקן מביאליסטוק והחזו”א היה שולח אליו אנשים שיסיר מהם עין הרע ע”י לחש    סדר הלחש: מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כָּל מִין עֵינָא בִּישָׁא. עֵינָא אוּכְמָא, עֵינָא צְרוֹבָא, עֵינָא […]

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם