שילוח הקן סגולה לזיווג

  • כתוב ‘כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו’ למען יטב לך והארכת ימים’ ואחר כך נאמר ‘כי יקח איש אישה’ נמצא ששילוח הקן סגולה לזיווג (על פי מדרש תנחומה פרשת כי תצא א’)

  • סגולה שיתקבלו התפילות שמתפללים לזיווג, שיתפללו על יד נחל מים (שיח חיים ע”פ המדרש שמו”ר פ”א סי’ לב)

  • נוהגים שהכלה חותכת בד מההינומא שלה ומחלקת לנזקקים לזיווג והם כורכים את הבד סביב בהונות ידיהם והוא סגולה לזיווג טוב (נוהג בחכמה עמוד ס”ט)

  • בכל פעם שיוצאים לפגישה למטרת שידוכין לפתוח בספר התהילים באופן אקראי ולקרוא את חמשת פרקי התהילים הראשנים שנפתחים ואח”כ לומר: יהי רצון רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו את הטוב תקרב את הרע תרחיק והטוב בעיניך עשה ואלקי תרחיק והטוב בעיניך עשה (ס’ ‘ומרדכי יושב בשער המלך’ בשם הרב מרדכי אליהו)

  • לקרוא בתענית אסתר מזמור כ”ב שבתהילים (ספר נתיבי השידוך ע”פ ספר קב הישר סימן צ”ה)

  • מי שמתעכב זיווגו שילך לקברו רבי ליב בעל היסורים הקבור בעיה”ק צפת ויתפלל שם ומה טוב אם יוכל לגמור ספר תהילים על קברו ביום שישי אחר חצות (ספר נתיבי השידוך ע”פ מסורת מזקני צפת)

  • להדליק נר ארבעים יום ולילה בשביל רבי מתיא בן חרש (הרב החלבן אור פני חיים שמות – במדבר עמ’ ל”ז)

  • לקיים מצוות ‘השבת אבידה’ (ליקוטי עצות מוהר”ן מברסלב)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם