סגולות נוספות לרפואה

 • בשעת לקיחת תרופה מובא יאמר: “שיהיה לרפואה שלימה בזכות אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה” ולכוין במחשבתו דהרפואה הוא אך ורק מאת השי”ת ולקיחת התרופה הוא רק מחמת חובת ההשתדלות שציונו השי”ת (סגולות ישראל אות ר בשם קדמונים)

 • ליתן נדבה לצדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנם ולומר ב’ פעמים “א-להה דמאיר ענני” (צהר ה’ עמ’ תס”א)

 • כתב שיתאספו עשרה אנשים וילמדו שיעור כספר מנורת המאור לזכותו של החולה (צהר ה’ עמ’ תס”א בשם ספר סגולות ישראל דף קכ”ה עט’ ג’ עיי”ש ג’)

 • סגולה גדולה לרפואה הוא לטבול לשם טהרה וכן להסתכל בציציות ולהיות בשמחה ולא בעצבות ח”ו (צהר ה’ עמ’ תס”א בשם ספר ליקוטי עצות ערך רפואה)

 • סגולה לרפואה ולהוציא החולה מחוליו שיאמר איש אחד לחולה הב לי ידך והחולה יושיט לו ידו ואז האיש חוזר ואומר יהיב ליה ידיה ואוקמיה ויכוין בראשי תיבות של יהב ליה ידיה יל”י עכ”ד (צהר ה’ עמ’ תס”א מהאריז”ל בשער מאמרי חז”ל דף א’ עפ”י דברי הגמ’ ברכות דף ה’ ב’)

 • סגולה לרפואה להתחזק במידת אמת ולקבל על עצמו שלא להוציא מפיו דבר שקר ח”ו בשום פנים ואופן עכ”ד (צהר ה’ עמ’ תס”א בשם רבי פנחס מקוריץ זיע”א)

 • יאמר אחרי התפלה מזמורים ו’ ל’ בתהלים כי הם מזמורים מיוחדים לרפואה (סגולות נפלאות עמ’ ה’ בשם הגר”י קנייבסקי זצ”ל)

 • שמעתי מזקני ירושלים אם יש ח”ו חולה בבית יש לקרוא שיר השירים לרפואתו (מעם לועז שיר השירים בסוף הפתיחה)

 • לומר את הלימוד של קל וחומר שתיקן רבנו יוסף חיים זצוק”ל (אביעה רפואות עמ’ 41) 

 • יעשו עשרה בני אדם תקון כרת (פי’ כל הלילה יהיו ערים ויעסקו בתורה ותפלה) והרבה חולים נושעו והבריאו בס”ד ע”י תקון זה (אביעה רפואות עמ’ 41)

 • סגולה נפלאה לחולה שיקום מחליו בעזה”י שיקבל עליו מדת חסידות לעשותה (הבית היהודי ח”י סימן מ’ סעיף ב”ה)

 • סגולה לחולה מסוכן רח”ל לעשות עבורו פדיון נפש (אביעה סגולות עמ’ 46)

 • יעשו לחולה שינוי השם וכמובן בהתייעצות עם חכם וצדיק שם (אביעה סגולות עמ’ 46)

 • סגולה גדולה לחולה להבריא לומר מזמורי תהלים עבורו ויאמרו אותם עשרה אנשים ביחד שהם אוהבים את החולה ואם אין שם עשרה צריך להשתדל שתינוקות של בית רבן יאמרו התהלים עבור החולה (אביעה סגולות עמ’ 46)

 • סגולה נפלאה ואמיתית ובדוקה ומנוסה לחולה אשר הכביד עליו החולי וכמעט קט נטה למות ב”מ, אם מיושב הוא בדעתו יאמר אלו הדברים בפני שלשה בני אדם בזה הנוסח: “הריני מקבל עלי כשאקום מחולי זה וכשאצא פעם ראשונה לבית הכנסת (או לביהמ”ד או לכותל המערבי או למקום קדוש אחר) לומר את ההלל הגדול בפני עשרה בני אדם (ההלל הגדול הוא נשמת כל חי, ויקרא עד המלים ומעולם עד עולם אתה א-ל, אביעה סגולות עמ’ 46)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם