סגולות לשלום בית

 • סגולה לשלום בית שהאשה תקרא את כתובתה כל יום במשך ארבעים יום (שימוש תהילים עמ’ ת”ו)

 • סגולה לשלום בית שילמדו יחד הבעל והאשה אגדות ‘עין יעקב’ (ספר נשמתין חדתין פרשת חיי שרה סי’ צ”ז אות ו’ בשם הר”י מפשעווארסק זצ”ל)

 • שילמד הבעל “פרק השלום” במסכת דרך ארץ זוטא (סגולה אשר בחרת עמ’ קב בשם רבי חיים קניבסקי)

 • סגולה לשלום בית לפנות בכל יום שישי את קורי העכביש מהבית (ועי”ז מרחיק את כוחות הטומאה החפצים למנוע שלום בית, השל”ה הק’ מסכת שבת פרק נר מצוה אות ה’)

 • סגולה לשלום בית, לקרוא בקול ובמתינות את כל הכתובה מתחילתה ועד סופה (יד כהן אות עו)

 • שיאמר הבעל לאשתו בערב שבת בזמן הדלקת נרות, רכה ועדינה: “הַדליקו את הנר”, ואפילו שהיא זוכרת לבד, שיש בזה סגולה לשלום בית (שו”ת משנה הלכות חט”ו סי’ פ”ג)

 • סגולה שישרה השלום בביתו במשך כל ימות השבוע, לקרוא במוצאי שבת לפני ההבדלה, את פסוקים הללו שלושה פעמים:

וידבר ד’ אל משה לאמר: פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי: לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום: (אמרי נועם פרשת פנחס)

 • סגולה לשלום בית, לקפל את הטלית במוצאי שבת מיד אחרי הבדלה (טעמי המנהגים אות תתקמ”ז(

 • לקרוא את מגילת ‘שיר השירים’ בכל יום (אביע סגולות ערך בית)

 • הקפדה על מזוזות מהודרות היא סגולה לשלום בית (ספר פתחי שערים בשם הרה”ק מראפשיץ זצ”ל שהמזוזה היא סגולה לשלום בית)

 • לכוון בתיבת ‘שלום’ בשעת ברכת כהנים (ספר סגולה אשר בחרת קכ”א)

 • לקרוא כל יוםפרק כ”ה מהספר מסילת ישרים (המקובל הגאון רבי יעקב עדס שליט”א בספרו דברי יעקב)

 • מצות שילוח הקן היא סגולה לשלום בית (שו”ת אבני דרך ח”ח סי’ תרד”ע)

 • לשמור בכל השנה בביתו חתיכת ‘מצה שמורה’ מליל הסדר (ספר אוצר פתגים ושיחות ח”ב עמ’ קמ”ד)

 • סגולה לשלום בית להקפיד שהנטלה שנוטלים בה את הידים לסעודה תהיה עשויה ממתכת (מילי דחסידותא פ”ט ל”א)

 • סגולה להחזרת השלום לבית, שיקפיד הבעל על שיעור תורה בכל יום (שלום באהליך ריש פרק כ”ג בשם המקובל רבי יצחק כדורי זצ”ל)

 • הזהיר היטב במצות סוכה לעשותה ולשבת בה בהידור, זו היא סגולה שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה (יפה ללב ח”ה או”ח סי’ תרכ”ה סק”ג)

 • הזהיר בלשון הרע יהיו כל ימיו בשלום (ע”פ מסכת דרך ארץ זוטא פרק ז’ כ”ז)

 • סגולה לשלום בית לומר אותיות המלים ‘שלום הבית’ מתהילים פרק קי”ט (סגולות ישראל מער’ ש’ אות ע”ו)

 • על ידי תיקון הברית זוכים לשלום בבית (ליקוטי עצות שלום ה’)

 • שיהיה האיש גדול בשנים יותר מהאשה (סגולות מלכים ערך זיווג ס”ק ל”ג)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם