סגולות לרפואה:

להתפלל ארבעים יום רצופים על יד הכותל המערבי (רבי שלמה מזוויהל, ומי
שמתגורר רחוק מהכותל יכול לעשות שליח הגר בקירבת הכותל המערבי שיתפלל עבורו)
 לקבל על עצמו בלי ðדר שאם הקב”ה יצילðו מחולי זה, יאמר כשיבריא את
הפרק ‘ðשמת כל חי’ (בן איש חי פרשת לך לך בשם רבי יהודה החסיד)
 לומר כל ספר ‘שיר השירים’ ובפרט אם אומרו ברציפות במשך ארבעים יום
(הרב אליקום דבורקס ע”פ ספר טעמי המðהגים)
 לקבל על עצמו שאם הקב”ה יושיעו וירפאהו, יתן סעודה לעשרה עðיים, וכמו
שðאמר בתהלים (קי”ט קי”ז) ‘סעדðי ואוושעה’ (ספר בארות המים לרבי צבי הכהן זיע”א
בשם הרה”ק רבי זושא מאðיפולי זיע”א)
 לאסוף עשרה בðי אדם ישרים לתפילה ויקראו בספר התהילים את כל
הפסוקים המפוזרים כל אות מאותיות שמו (כגון אם מתפללים על איש ששמו
משה יאמרו הפסוקים שבספר תהילים המתחילים באות מ’ ואח”כ כל
הפסוקים המתחילים כאות ש’ ואח”כ כל הפסוקים המתחילים באות ה’ וכו’)
וכמו כן אותיות של אביו ושל אמו, ולא יאמרו לחולה עצמו שעושים כן אלא
ישמרו הדבר בסוד (החיד”א זיע”א בספרו עבודת הקודש פרק סðסן ליאיר סימן י”א)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם