סגולות לנחת מהילדים

  • לברך על אגודת הדס בליל שבת קודש (מהרש”א שבת דף ל”ג ע”ב וכן בבן יהוידע שם)

  • להקפיד לכסות את ראשי הילדים היא סגולה לבנים יראי שמים (ע”פ תלמוד בבלי שבת דף קנ”ו ע”ב)

  • ליטול את ידי הקטנים בבוקר הוא סגולה שיגדלו בקדושה וטהרה (חסד לאלפים סו”ס ד’ וכן בבן איש חי שנה א’ תולדות)

  • סגולה לילדים יראי שמים, להרגיל הקטנים לקרוא קריאת שמע בוקר וערב (בן איש חי שנה ב’ כי תצא)

  • מי שאוהב ומכבד תלמידי חכמים זוכה לבנים וחתנים תלמידי חכמים (תלמוד בבלי שבת דף כ”ג ע”ב)

  • הרגיל לעשות צדקה, יהיו לו בנים בעלי חכמה ועושר (תלמוד בבלי בבא בתרא דף ט’ ע”ב)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם