סגולות למניעת חולי:

  לברך ברכת ‘אשר יצר’ מילה במילה בקול ובכוונה תוך כדי התרכזות באמירת הברכה

(רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום)

  ללמוד בכל יום קטע בספר הק’ תומר דבורה לרבי משה קורדובירו זיע”א

(הרב אליקום דבורקס בשם בעל ה’ישמח ישראל’ ובעל ה’דברי חיים’ זצ”ל)

  לומר מיד אחר ברכות התורה כל הג’ פרשיות של קריאת שמע, שאין האיברים

והגידים מתיישבים על מקומם אלא על ידי קריאת שמע

(הרה”ק ר’ יצחק מאלעסק זצ”ל בשם זקנו מרן מהר”ש מבעלזא זי”ע)

  אמירת ‘פיטום הקטורת’ בכוונה ובמתינות ג’ פעמים ביום, לפני ואחרי שחרית

וקודם מנחה

(הרב אליקום דבורקס על פי הזוהר הק’ ח”ב דף רי”ח)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם