סגולות למניעת הפלה

דברים שיש להקפיד עליהם:

  • להיזהר מאוד משנאת חינם ומנדרים ושבועות (תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב)

  • להיזהר שלא יפלו צפרניים על הארץ (כמבואר בתלמוד בבלי נדה דף י”ז ע”א שמעוברת הדורכת עליהן מפילה את עוברה)

  • להשתדל ככל יכולתו להדר במצוות מזוזה ובמצוות ציצית, ולהתחזק בלימוד תורה (על פי תלמוד בבלי שבת דף ל”ב ע”ב)

  • לסדר את המיטות בין צפון לדרום (תלמוד בבלי ברכות דף ה’ ע”ב)

  • יקפידו בני הזוג, שהחיבור לא יהיה בתחילת הלילה ולא בסופו, אלא באמצע הלילה (בן איש חי בספרו בן יהוידע)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם