סגולות להצלחה במשפט

 • מי יש לו משפט עם נכרי, עדיף לדון עמו בחודש אדר (ע”פ תלמוד בבלי תענית דף כ”ט ע”א)

 • יקח אפרוחים שעדיין נמצאים בתוך קליפות הביצים ולא יצאו לאוויר העולם וישרוף אותם לאפר וישים בשק קטן וישליך לפני הדיינים (אוצר הסגולות עמ’ ק”ו)

 • לקרות פרשת הקרבנות בפרשת פנחס מפרשת התמיד (חמישי) עד סוף הפרשה (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • סגולה לזכות במשפט ולנצח בעל דינו יקח צפורן של רגל ימין של תרנגול זקן בידו (ספר רפואות וסגולות מלבושי שרד שער הנצחון)

 • סגולה להצלחה במשפט שיאמר שבע עשרה פעמים: ‘אמתלאי בת כרנבו אמיה דאברהם’ (שי למורא בשם ספר דבש לפי מערכת ה’)

 • יאמר ג”פ: ‘וימצא חן בעיני אלקים ואדם’ (שי למורא בשם ספר האח נפשנו)

 • יאמר: מגדול עוז שם ה בו ירוץ צדיק נשגב (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר הפסוק: ‘ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי’ (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר י’ פעמים: “ונח מצא חן בעיני ה'” (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר את טעמי המקרא (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר פסוק: ‘למען שמך ה’ תחיינו בצדקתך תוציא מצרה נפשי’ (שיהפוך צרה לרצה) ויאמר ג פעמים: רצה ה להצילני, ה’ לעזרתי חושה, עת צרה היא ליעקב וממנה יושע (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר: ‘ה’ אלקיך הוא העובר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך’ (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר ג’ פעמים: ‘מזמור לה’ הארץ ומלואה’, תהילים כ”ד (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יבקש בתפילת שמונה עשרה בברכת ‘אתה חונן’ שהקב”ה יתן לו דעת איך ומה להשיב (יסוד צדיק עמ’ ש”ז)

 • לשאת עליו עצם של פגר ויאמר: “בעצם הזה ימותו כל הלשונות שרוצים לדבר עלי רעה אנס”ו” (אוצרות מלאכים עמ’ 194)

 • יתן ידו על המזוזה ויאמר:

“בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ”

“ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל”

“ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים ויאמר יעקב כאשר רא”ם (- רפאל, אוריאל, מיכאל) מחנה אלוקים זה ויקרא שם המקום ההוא מחניים”

“האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב”

ואח”כ יאמר יה”ר מלפניך ה אלוקינו ואלוקי אבותינו בזכות השמות היוצאים מאלו הפסוקים ימתקו דברי בעיני כל שומעי ואצליח בכל דרכי ועניני ועסקי ויתנני ה’ לחן ולחסד ולרחמים בעיני כל רואי אמן נצח סלה ועד (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יאמר עלינו לשבח ישר והפוך ואח”כ אנא בכח ואח”כ על כן נקוה לך  (ודרשת וחקרת עמ’ רלד בשם האריז”ל)

 • יפריש מעות לצדקה ויאמר אלקא דמאיר ענני ב פעמים (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • ידליק שמן לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס כי שמן ר”ת ‘שומר מצרות נפשו’ (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

 • יקבל על עצמו כשיצא זכאי יאמר נשמת כל חי עד ברכת ישתבח (ודרשת וחקרת עמ’ רלד)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם