סגולה לשלום בית לפנות קורי עכביש בערב שבת מהבית

כתב הרמ”ק (בספרו אור יקר, חלק ח, דרוש ג) שבערב שבת קודש יש לפנות קורי עכבישים מהבית, כרמז לסוד הרמוז. ויש לתקן את הבית עם נרות דולקים. וכן כתב משמו תלמידו הרב ראשית חכמה (בספרו תוצאות חיים, צו). 

וכן כתב השל”ה (בספרו שבת נר מצוה, דרוך ד) וזה לשונו: “ואני הולך רכיל מגלה סודו – כבר ידעת, אם זכית לחזות בנועם ה’, רמז הכתוב בפסוק ‘בכל ביתי נאמן הוא’ – כי המלכות נקראת ‘בית’, עיין בזוהר הקדוש חלק ב דף קד עמוד ב. והנה מפורסם עליה נאמר ‘כשושנה בין החוחים’ , שסביב רשעים יתהלכון (משלי ד יב). והוא סוד הקליפה שרצונם למנוע שלום בית. והם המה העכביש שצריך לפנותם מהבית, שהוא סוד להעביר גילולים מן הארץ העליונה, בפרט ביום שבת קודש שהוא סוד מידת המלכות”. עכ”ל.

וכן כתב בהנהגות רבי דוד לידא (אות פט) בשם השל”ה שצריך ליזהר לפנות ביתו לפני כניסת השבת מכל אשפה וכו’. וכן כתב האליה רבה (אורח חיים סימן רנו).

(קובץ מה טובו אוהליך יעקב – הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט”א מח”ס גם אני אודך)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם