סגולה לרפואה לחג השבועות

  • כתב בספר סגולות ישראל בשם רבינו האר”י הקדוש זיע”א וז”ל סגולת עצרת כשיאמר עשרת הדברות בכוונה גדולה כאילו נאמר מפי השי”ת ממש לתוך פיו ע”י משה רבינו ע”ה ויכוון כזה “מה”ש” שהוא שם מע”ב שמות ואז כשירצה לחדש איזה דבר בין בעבודת השי”ת או בתורה הן בנגלה הן בנסתר יכוון שם הנ”ל ואז יראה נפלאות מתורה”ק כל השנה עכ”ל (סגולות ישראל אות ע’)

  • ועוד מובא סגולה נפלאה לרפואה לכוון בשעת קריאת עשרת הדברות כאילו שומע עתה את קול ה’ מתוך האש במעמד הר סיני ואז מתחדש הענין של במתן תורה נתרפאו כל החולים עי’ רש”י שבת דף קמ”ה ב’ ורש”י עבודה זרה דף כ”ב ב’ עיי”ש וי”א שכעין ענין זה יש ג”כ בקריאת עשרת הדברות בפרשת יתרו ואולי אף בפר’ ואתחנן (סגולות ישראל אות ע’)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם